Sustainable Development Goals
Seadstem_SDG_RGB_11-2

ทำให้เมืองและการตั้งถิ่นฐานของมนุษย์มีความปลอดภัย ทั่วถึง พร้อมรับการเปลี่ยนแปลงและมีความยั่งยืน

ปัจจุบัน ประชากรเกินกว่าครึ่งหนึ่งในโลกอาศัยอยู่ในเมือง และจะหลายเป็นสองในสามส่วนภายในปี 2573 มีการเติบโตอย่างรวดเร็วของเมืองในหลายประเทศ ในปี 2533 มี 10 เมืองใหญ่ที่มีพลเมืองจำนวน 10 ล้านคนหรือมากกว่านั้น ในปี 2557 มีเมืองขนาดใหญ่ถึง 28 เมือง ผู้อยู่อาศัยรวม 453,000,000 คน ซึ่งถือเป็นสถิติที่เหลือเชื่อมาก ผู้คนส่วนใหญ่รักชีวิตในเมือง เพราะมันเป็นศูนย์กลางของทั้งวัฒนธรรม ธุรกิจและการใช้ชีวิต แต่ความจริงก็คือ ความยากจนมักจะกระจุกตัวอยู่ในเมืองเช่นกัน การทำให้เมืองมีความยั่งยืนสำหรับทุกคนมากขึ้นนั้นอาจทำได้โดยการจัดให้มีที่อยู่อาศัยที่ปลอดภัยและเหมาะสมและพัฒนาชุมชนแออัด ควรจัดให้มีการลงทุนเรื่องการขนส่งสาธารณะ การสร้างพื้นที่สาธารณะสีเขียวและการปรับปรุงการวางผังเมืองและการจัดการในลักษณะแบบมีส่วนร่วม ด้วยแนวทางเหล่านี้ เราจะสามารถช่วยกันรักษาเมืองที่เรารักเอาไว้และเปลี่ยนแปลงสิ่งที่ไม่น่าภิรมย์ให้ดียิ่งขึ้นได้

Related Resources