เป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน
Sustainable Development Goal - 07 - Affordable and clean Energy

สร้างหลักประกันว่าจะมีพลังงานที่ทุกคนเข้าถึงได้ เชื่อถือได้ ยั่งยืนทันสมัย

ระหว่างปี พ.ศ. 2533-2553 ผ่านมา จำนวนประชากรที่มีไฟฟ้าใช้เพิ่มขึ้นถึง 1.7 ล้านคน ซึ่งถือเป็นความก้าวหน้าที่น่าภาคภูมิใจอย่างยิ่ง ปัจจุบันจำนวนประชากรได้มีการเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่องและยังมีคนอีกมากที่ยังต้องการพลังงานที่มีราคาถูกเพื่อใช้เป็นแสงสว่างให้แก่บ้านเรือนและถนนหนทาง ใช้งานโทรศัพท์และคอมพิวเตอร์ รวมไปถึงการใช้งานในชีวิตประจำวัน แต่วิธีที่ที่จะทำให้เราได้มาซึ่งพลังงานนั้นยังคงเป็นปัญหา พลังงานฟอสซิลและการปล่อยก๊าซเรือนกระจกนั้นสร้างความเป็นแปลงอย่างยิ่งยวดต่อสภาพอากาศโลก นำไปสู่ปัญหาใหญ่ในทุกภูมิภาค เราทุกคนสามารถช่วยกันใช้พลังงานอย่างรู้คุณค่าได้และลงทุนในแหล่งพลังงานสะอาด อาทิ พลังงานแสงอาทิตย์และลม ด้วยแนวทางดังกล่าว เราจะสามารถตอบสนองความต้องการไฟฟ้าได้และมีส่วนช่วยอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมของเราอีกทางหนึ่ง

แหล่งข้อมูลที่เกี่ยวข้อง

ระดับกลาง
Chemical-Powered Car Photo: © iStock fotos-v
โครงการ
1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (8 )
Loading...

รถพลังงานเคมี

 • การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ
 • กระบวนการทางวิศวกรรม
 • การพัฒนาอย่างยั่งยืน
 • เคมี
 • คณิตศาสตร์
 • ฟิสิกส์
ระดับเริ่มต้น
Fruit Battery Photo: © iStock kiankhoon
การทดลอง
1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (20 )
Loading...

แบตเตอรี่จากผลไม้

 • พลังงาน
 • สอบถามทางวิทยาศาสตร์
 • การพัฒนาอย่างยั่งยืน
 • เคมี
ระดับกลาง
Generator Motor Photo: © iStock onlyyougj
การทดลอง
1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (2 )
Loading...

ไฟฟ้าพลัง <--> มอเตอร์

 • พลังงาน
 • กระบวนการทางวิศวกรรม
 • วิศวกรรมศาสตร์
 • ฟิสิกส์
ระดับสูง
Synthesis of Biodiesel Photo: © iStock ThamKC
การทดลอง
1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars
Loading...

ไบโอดีเซลสังเคราะห์จากน้ำมันพืชใช้แล้ว

 • การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ
 • พลังงาน
 • การพัฒนาอย่างยั่งยืน
 • ชีววิทยา
 • เคมี
ระดับกลาง
Build a Solar Updraft Tower Photo: © iStock-612720768_shansekala
โครงการ
1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (2 )
Loading...

แบบจำลองหอพลังลม

 • พลังงาน
 • การพัฒนาอย่างยั่งยืน
 • ฟิสิกส์
ระดับกลาง
Rooftop Gardens: Are They a Cool Idea? Photo: © iStock-1134599101_Ewelina Thepphaboot
โครงการ
1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (3 )
Loading...

สวนบนดาดฟ้า

 • การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ
 • กระบวนการทางวิศวกรรม
 • การพัฒนาอย่างยั่งยืน
 • วิศวกรรมศาสตร์
ระดับสูง
From Trash to Gas: Biomass Energy Photo: © iStock 496861898_Pixavril
โครงการ
1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (3 )
Loading...

จากขยะสู่พลังงานชีวมวล

 • การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ
 • พลังงาน
 • การพัฒนาอย่างยั่งยืน
 • เคมี
 • วิศวกรรมศาสตร์
ระดับสูง
Circuit Workbench Photo: © iStock_luchschen
การทดลอง
1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (1 )
Loading...

แผงวงจรไฟฟ้า

 • ไฟฟ้า
 • ฟิสิกส์