เป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน
Sustainable Development Goal - 01 - No Poverty

ขจัดความยากจนขั้นรุนแรงทั้งหมดภายในปี 2573

แม้จะดูเป็นเป้าหมายที่ยิ่งใหญ่ แต่เราก็เชื่อว่าจะทำสำเร็จได้ เมื่อปี พ.ศ. 2543 ที่ผ่านมา ประชาคมโลกได้ร่วมกันตั้งเป้าหมายที่จะลดจำนวนประชากรที่ยากจนขั้นรุนแรงลงครึ่งหนึ่งภายใน พ.ศ. 2558 และเราก็ทำสำเร็จมาแล้ว อย่างไรก็ตาม ยังมีประชากรอีกกว่า 800 ล้านคนทั่วโลกที่ยังคงใช้ชีวิตอยู่ด้วยเงินเพียง 40 บาทต่อวัน ซึ่งเท่ากับจำนวนประชากรทั่วยุโรปที่ต้องอาศัยอยู่ในภาวะยากจนขั้นรุนแรง บัดนี้จึงถึงเวลาแล้วที่เราจะลงมือทำจากสิ่งที่ได้เรียนรู้และขจัดความยากจนไปด้วยกัน