แหล่งข้อมูล

เมื่อโลกร้อน ทะเลจึงเป็นกรด

ระดับเริ่มต้น
Oceans acidification Photo: © iStock-1139960135_Ninell_Art
1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (1 )
Loading...
ทรัพยากร
โครงการ
วิชา
วิทยาศาสตร์โลก
หัวข้อ
การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ ระบบนิเวศ การพัฒนาอย่างยั่งยืน
เวลาสำหรับกิจกรรม
30 นาที

ตั้งแต่ยุคปฏิวัติอุตสาหกรรม กิจกรรมของมนุษย์ เช่น การเผาไหม้ของเชื้อเพลิงฟอสซิลของโรงไฟฟ้าถ่านหิน ได้ส่งผลกระทบต่อสภาพอากาศ

Sience S
Technology T
Engineering E
Mathematics M

ที่เกี่ยวข้อง

เป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน

บทนำ

ตั้งแต่ยุคปฏิวัติอุตสาหกรรม กิจกรรมของมนุษย์ เช่น การเผาไหม้ของเชื้อเพลิงฟอสซิลของโรงไฟฟ้าถ่านหิน ได้ส่งผลกระทบต่อสภาพอากาศ เช่น การปล่อยก๊าซเรือนกระจกทำให้อุณหภูมิของโลกสูงขึ้น แต่มลพิษจากการเผาไหม้เชื้อเพลิงฟอสซิลนั้น ไม่เพียงนำไปสู่ปรากฏการณ์เรือนกระจกเท่านั้น แต่ยังนำไปสู่การทำให้ทะเลเป็นกรดอีกด้วย คาร์บอนไดออกไซด์ที่ถูกปล่อยออกมาในบรรยากาศได้ละลายลงสู่มหาสมุทรและทะเลสาบ และเกิดการกลายสภาพเป็นกรด นอกจากนี้ ยังมีสารประกอบอื่น ๆ ที่ปล่อยออกมาจากเชื้อเพลิงฟอสซิล เช่น ซัลเฟอร์ไดออกไซด์และไนโตรเจนออกไซด์ ที่มีส่วนทำให้ทะเลเป็นกรด กรดจะเปลี่ยนค่า pH ของน้ำในสหาสมุทร ซึ่งส่งผลต่อสุขภาพของระบบนิเวศทางทะเล ผู้ร่วมกิจรรมนี้จะได้ศึกษาว่าน้ำที่เป็นกรดส่งผลกระทบผลต่อเปลือกไข่ ซึ่งเป็นตัวแทนของทะเล สิ่งมีชีวิต และหินปูนอย่างไร

วัตถุประสงค์หลัก
  1. เพื่อทดสอบค่า pH ของน้ำและของเหลวที่มีสภาพเป็นกรด
  2. เพื่อสังเกตผลกระทบของความเป็นกรดที่มีต่อระบบนิเวศ
  3. เกิดความเข้าใจกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ เช่น การสังเกต การสรุปแบบนิรนัย
  4. เกิดความเข้าใจผลกระทบของการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศต่อคุณภาพน้ำและต่อระบบนิเวศทางทะเล ทั้งสิ่งมีชีวิต (พืชและสัตว์) และสิ่งไม่มีชีวิต (หิน)
คำถามชี้นำ
  • ฝนกรดเกิดขึ้นได้อย่างไร?
  • เกิดอะไรขึ้นกับหินปูนและเปลือกไข่ที่อยู่ในที่ที่มีความเป็นกรดมากที่สุด?
  • เกิดอะไรขึ้นกับหินปูนและเปลือกไข่ในน้ำ? อะไรคือปัจจัยควบคุม?
  • ค่า pH ของสารละลายที่เป็นกรดสุดท้ายแล้วเป็นอย่างไร?

ผู้เขียน

Kombada Mhopjeni