เป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน
Sustainable Development Goal - 08 - Decent Work and Economic Growth

ส่งเสริมการเติบโตทางเศรษฐกิจที่ต่อเนื่องครอบคลุมและยั่งยืน การจ้างงานที่มีคุณค่า

ส่วนสำคัญหนึ่งในการเติบโตทางเศรษฐกิจคือการที่ประชาชนมีงานทำและมีรายได้เลี้ยงตนเองและจุนเจือครอบครัวได้ ปัจจุบันชนชั้นกลางนั้นกำลังเติบโตทั่วโลกจนเกือบจะเพิ่มขึ้นถึงสามเท่าในประเทศกำลังพัฒนาในช่วงเวลา 25 ปีที่ผ่าน แต่กระนั้น การเติบโตของการจ้างงานกลับไม่โตตามแรงงานไปด้วย เรา ปัญหาดังกล่าวควรได้รับการแก้ไข การสนับสนุนนโยบายที่ส่งเสริมให้ผู้ประกอบการและการสร้างงานถือเป็นกุญแจสำคัญในเรื่องนี้ เช่นเดียวกับมาตรการที่มีประสิทธิภาพที่จะกำจัดการบังคับใช้แรงงานทาสและการค้ามนุษย์ ภายในปี 2573 เราต้องการให้เกิดการจ้างงานเต็มรูปแบบและมีประสิทธิภาพและการทำงานที่เหมาะสมสำหรับผู้หญิงและผู้ชายทุกคน