เป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน
Sustainable Development Goal - 10 - Reduced Inequalities

ประโยคที่ว่า “คนรวยยิ่งรวยขึ้น คนจนยิ่งจนลง” อาจจะเป็นเรื่องเก่าไปแล้ว ความไม่เท่าเทียมและการแบ่งแยกเช่นนี้จะต้องถูกกำจัดไปให้หมดสิ้น ถึงเวลาที่เราควรผลักดันนโยบายที่สร้างโอกาสให้กับทุกคนอย่างเท่าเทียม ไม่ว่าจะเป็นใครหรือมาจากที่ใด ความไม่เท่าเทียมด้านรายได้เป็นปัญหาใหญ่ของโลกที่ยังรอการแก้ไข เรายังต้องการการปรับปรุงกฎระเบียบข้อบังคับของตลาดการเงินและสถาบันด้านการเงิน การส่งเสริมการช่วยเหลือด้านการพัฒนา และการลงทุนไปยังภูมิภาคที่มีความจำเป็นมากที่สุด การอำนวยความสะดวกในการอพยพย้ายถิ่นที่ปลอดภัยเพื่อสร้างโอกาสให้มากขึ้น แนวทางเหล่านี้จะช่วยให้เราบรรลุเป้าหมายในการเปลี่ยนเรื่องราวความไม่เท่าเทียมที่เคยมีมาได้