เป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน
Sustainable Development Goal - 16 - Peace, Justice and strong Institutions

ส่งเสริมสังคมสงบสุข ยุติธรรม ไม่แบ่งแยก เพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน ช่วยให้ทุกคนเข้าถึงความยุติธรรม และสร้างสถาบัน ที่มีประสิทธิผล รับผิดรับชอบและครอบคลุมในทุกระดับ

สันติภาพ ความมั่นคง สิทธิมนุษยชนและการปกครองที่มีประสิทธิภาพบนพื้นฐานของหลักนิติธรรมเป็นการรวมกันที่สำคัญเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน เราอาศัยอยู่ในโลกที่ถูกแบ่งแยกมากขึ้น หย่อนยานในด้านสิทธิมนุษยชน และไม่มีตัวบทกฎหมายโดยรัฐเป็นที่พึ่งพิง บางภูมิภาคได้รับสิทธิ์ในความสงบและความปลอดภัยอย่างเต็มที่ ในขณะที่ภูมิภาคอื่นตกอยู่ในวงจรของความขัดแย้ง อาชญากรรมและความรุนแรงที่คอยขัดขวางการพัฒนาอยู่ตลอด ซึ่งสิ่งเหล่านี้สามารถหลีกเลี่ยงได้และควรจะต้องได้รับการแก้ไข เป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน มุ่งมั่นที่จะลดความรุนแรงทุกรูปแบบ พร้อมทำงานร่วมกับรัฐบาลและชุมชนเพื่อหาแนวทางแก้ไขปัญหาความขัดแย้งและความไม่มั่นคงอย่างยั่งยืน การส่งเสริมการปกครองด้วยกฎหมายและการส่งเสริมสิทธิมนุษยชน เป็นกุญแจสำคัญในกระบวนการนี้เช่นเดียวกับการลดอาวุธผิดกฎหมาย ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประเทศกำลังพัฒนาในสถาบันการปกครองทั่วโลก