ทรัพยากร

47 ผล
ระดับกลาง
Photo: © iStock_efenzi
การทดลอง
1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (1 )
Loading...

การสังเคราะห์แสงทำให้ลอยน้ำ

 • ระบบนิเวศ
 • พลังงาน
 • สอบถามทางวิทยาศาสตร์
 • ชีววิทยา
 • ฟิสิกส์
ระดับสูง
Photo: © iStock_luchschen
การทดลอง
1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (1 )
Loading...

แผงวงจรไฟฟ้า

 • ไฟฟ้า
 • ฟิสิกส์
ระดับกลาง
GUB Explorer Channel - Make Your Own Butter Photo: © Gesellschaft für Umweltbildung Baden-Württemberg e.V.
การทดลอง
1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (3 )
Loading...

ทำเนยใน 7 ขั้นตอน

 • สุขภาพ
 • ชีววิทยา
ระดับเริ่มต้น
Photo: © Gesellschaft für Umweltbildung Baden-Württemberg e.V.
โครงการ
1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars
Loading...

นักดำน้ำแห่งคาร์ทีเซียน

 • สอบถามทางวิทยาศาสตร์
 • วิศวกรรมศาสตร์
 • ฟิสิกส์
ระดับกลาง
Photo: © Gesellschaft für Umweltbildung Baden-Württemberg e.V.
โครงการ
1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars
Loading...

ไข่

 • สอบถามทางวิทยาศาสตร์
 • ชีววิทยา
 • เคมี
 • ฟิสิกส์
ระดับกลาง
clouds-7050884_1920 Photo: © Image by Mint_Foto from Pixabay
การทดลอง
1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (1 )
Loading...

ท้องฟ้าสีฟ้า

 • สอบถามทางวิทยาศาสตร์
 • วิทยาศาสตร์โลก
ระดับสูง
Photo: © Image by succo from Pixabay
การทดลอง
1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (6 )
Loading...

จำลองระบบไหลเวียนเลือด

 • กระบวนการทางวิศวกรรม
 • สอบถามทางวิทยาศาสตร์
 • ชีววิทยา
ระดับสูง
power-station-374097_1920 Photo: © Image by stevepb from Pixabay
การทดลอง
1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars
Loading...

แบบจำลองหมอกควัน

 • การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ
 • กระบวนการทางวิศวกรรม
 • สอบถามทางวิทยาศาสตร์
 • วิทยาศาสตร์โลก
ระดับกลาง
Photo: ©iStock-1135335888
การทดลอง
1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars
Loading...

หมุนวนมลพิษ

 • การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ
 • ระบบนิเวศ
 • สุขภาพ
 • วิทยาศาสตร์โลก
ระดับเริ่มต้น
Photo: © Gesellschaft für Umweltbildung Baden-Württemberg e.V.
โครงการ
1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (2 )
Loading...

ดาวและกลุ่มดาวต่างๆ

 • สอบถามทางวิทยาศาสตร์
 • จักรวาล
 • วิทยาศาสตร์โลก
ระดับกลาง
Photo: © iStock-1082028590
การทดลอง
1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (3 )
Loading...

ห่อแล้วไปไหน?

 • ระบบนิเวศ
 • สุขภาพ
 • การพัฒนาอย่างยั่งยืน
 • วิทยาศาสตร์โลก
ระดับเริ่มต้น
Photo: © Gesellschaft für Umweltbildung Baden-Württemberg e.V.
โครงการ
1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (3 )
Loading...

อากาศร้อนลอยตัว

 • พลังงาน
 • สอบถามทางวิทยาศาสตร์
 • ฟิสิกส์