เนื่องด้วยความสำคัญของเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน (SDGs) ของสหประชาชาติ ที่จะใช้ไปจนถึงปี พ.ศ. 2573 และความเชื่อมโยงกับวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและวิศวกรรมศาสตร์ SEADSTEM จึงมุ่งมั่นที่จะเชื่อมโยงสื่อข้อมูลสะเต็มศึกษาที่นำเสนอบนแพลตฟอร์มออนไลน์ที่เชื่อมโยงกับเนื้อหาของเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน ซึ่งจะช่วยให้ครูผู้สอนสามารถนำเสนอการใช้งานกิจกรรมที่กว้างขึ้นและอยู่ในบริบทการใช้งานจริง อีกทั้งยังเสริมสร้างความตระหนักรู้ในเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืนและประเด็นต่างๆ ในนั้นอีกด้วย

เป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืนที่จะใช้จนถึงปี พ.ศ. 2573 ได้รับการปรับใช้โดยรัฐสมาชิกสหประชาชาติในปี พ.ศ. 2558 เพื่อเป็นแนวทางในการพัฒนาร่วมกันในด้านสันติสุขและความเจริญรุ่งเรืองของมนุษย์และโลก ทั้งในปัจจุบันและในอนาคต โดยหัวใจหลักคือเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืนทั้ง 17 ประการ ที่เป็นวาระเร่งด่วนที่ต้องนำไปปฏิบัติในทุกประเทศ ทั้งประเทศพัฒนาแล้วและประเทศกำลังพัฒนา ภายใต้ความร่วมมือระดับโลก เป้าหมายดังกล่าวชูประเด็นเรื่องการยุติความยากจนและปัญหาความเดือดร้อนอื่นๆ ที่ต้องสอดคล้องไปกับนโยบายพัฒนาด้านสาธารณะสุขและการศึกษา ลดความเหลื่อมล้ำ และกระตุ้นการพัฒนาทางเศรษฐกิจ ในขณะเดียวกันก็จัดการรับมือกับการเปลี่ยนแปลงสภาพอากาศและดำเนินงานเพื่ออนุรักษ์มหาสมุทรและป่าของเรา

Sustainable Development Goal - 01 - No Poverty

แม้จะดูเป็นเป้าหมายที่ยิ่งใหญ่ แต่เราก็เชื่อว่าจะทำสำเร

more
Sustainable Development Goal - 02 - Zero Hunger

ในช่วง 20 ปีที่ผ่านมา ความหิวโหยได้ลดลงไปกว่าครึ่ง ปัจจ

more
Sustainable Development Goal - 03 - Good Health and Well-Being

เป็นที่ทราบกันดีว่าการมีสุขภาพที่ดีเป็นสิ่งที่สำคัญเพีย

more
Sustainable Development Goal - 04 - Quality Education

ข่าวร้ายด้านการศึกษาทุกวันนี้คือการที่เด็กจำนวนมากมายทั

more
Sustainable Development Goal - 05 - Gender Equality

ความก้าวหน้าที่เราสร้างขึ้นที่ได้ทำให้โลกนั้นเจริญรุ่งเ

more
Sustainable Development Goal - 06 - Clean Water and Sanitation

ภายในปี 2573 ทุกคนบนโลกจะต้องมีน้ำดื่มที่ปลอดภัยและราคา

more
Sustainable Development Goal - 07 - Affordable and clean Energy

ระหว่างปี พ.ศ. 2533-2553 ผ่านมา จำนวนประชากรที่มีไฟฟ้าใ

more
Sustainable Development Goal - 08 - Decent Work and Economic Growth

ส่วนสำคัญหนึ่งในการเติบโตทางเศรษฐกิจคือการที่ประชาชนมีง

more
Sustainable Development Goal - 09 - Industry, Innovation and Infrastructure

พัฒนาโครงสร้างพื้นฐานที่พร้อมรับการเปลี่ยนแปลง ส่งเสริม

more
Sustainable Development Goal - 10 - Reduced Inequalities

เรายังต้องการการปรับปรุงกฎระเบียบข้อบังคับของตลาดการเงินและสถาบันด้านการเงิน

more
Seadstem_SDG_RGB_11-2

ปัจจุบัน ประชากรเกินกว่าครึ่งหนึ่งในโลกอาศัยอยู่ในเมือง

more
Sustainable Development Goal - 12 - Responsible Consumption and Production

ผู้คนบางส่วนมีกินมีใช้มากมาย ในขณะที่บางส่วนก็แทบไม่มีใ

more
Sustainable Development Goal - 13 - Climate Action

ไม่มีประเทศใดในโลกที่ไม่เห็นผลกระทบอันรุนแรงของการเปลี่

more
Sustainable Development Goal - 14 - Life below Water

มหาสมุทรเป็นบ่อเกิดของชีวิตมนุษย์ ด้วยอุณหภูมิมิ เคมี ก

more
Sustainable Development Goal - 15 - Life on Land

มนุษย์และสัตว์ดำรงชีวิตและอาศัยพึ่งพาผืนดินเพื่อหาอาหาร

more
Sustainable Development Goal - 16 - Peace, Justice and strong Institutions

สันติภาพ ความมั่นคง สิทธิมนุษยชนและการปกครองที่มีประสิท

more
Sustainable Development Goal - 17 - Partnerships for the Goals

เป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืนนั้นเป็นเรื่องใหญ่ที่เราจะเป็

more