เป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน (SDGs) เป็นข้อเรียกร้องให้ดำเนินการในระดับสากลเพื่อยุติความยากจน ปกป้องโลก และตรวจสอบให้แน่ใจว่าทุกคนได้รับความสงบสุขและความเจริญรุ่งเรืองภายในปี 2030 เป้าหมายที่เชื่อมโยงกันทั้ง 17 ประการซึ่งจัดตั้งขึ้นโดยองค์การสหประชาชาติเหล่านี้ทำหน้าที่เป็นพิมพ์เขียวสำหรับอนาคตที่ยั่งยืน เสมอภาค และไม่แบ่งแยกยิ่ง ๆ ขึ้นไป เป้าหมายเหล่านี้จะเอาชนะความท้าทายระดับโลกที่เราเผชิญ รวมถึงผู้ที่เกี่ยวข้องกับความยากจน ความไม่เท่าเทียม การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ ความเสื่อมโทรมของสิ่งแวดล้อม สันติภาพ และความยุติธรรม

สะเต็มศึกษามีบทบาทสำคัญในการบรรลุเป้าหมายการพัฒนาอย่างยั่งยืน (SDGs) หลายประการ ด้วยการส่งเสริมการสร้างนวัตกรรมและจัดหาเครื่องมือในการแก้ปัญหาที่ซับซ้อน ตัวอย่างเช่น ความก้าวหน้าในเทคโนโลยีพลังงานหมุนเวียนมีความสำคัญอย่างยิ่งในการบรรลุเป้าหมาย SDG 7 (พลังงานสะอาดและราคาไม่แพง) และ SDG 13 (การรับมือกับการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ) ด้วยการลดการพึ่งพาเชื้อเพลิงฟอสซิลและบรรเทาการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ ในทำนองเดียวกัน การปรับปรุงเทคโนโลยีการทำน้ำให้บริสุทธิ์และการส่งเสริมสุขภาพสามารถช่วยให้บรรลุเป้าหมาย SDG 6 (น้ำสะอาดและสุขอนามัย) ได้ ซึ่งจะส่งผลกระทบโดยตรงต่อสุขภาพและความเป็นอยู่ที่ดีของสาธารณชน

STEM (สะเต็ม) มีศักยภาพที่จะผลักดันให้เกิดความก้าวหน้าในเป้าหมาย SDGs หลายประการ ด้วยการส่งเสริมให้แก้ปัญหาโดยใช้นวัตกรรมและความคิดเชิงวิพากษ์ ที่ให้ความสำคัญกับการสร้างอนาคตที่ดีกว่า

Sustainable Development Goal - 01 - No Poverty

แม้จะดูเป็นเป้าหมายที่ยิ่งใหญ่ แต่เราก็เชื่อว่าจะทำสำเร

ดูเพิ่มเติม
Sustainable Development Goal - 02 - Zero Hunger

ในช่วง 20 ปีที่ผ่านมา ความหิวโหยได้ลดลงไปกว่าครึ่ง ปัจจ

ดูเพิ่มเติม
Sustainable Development Goal - 03 - Good Health and Well-Being

เป็นที่ทราบกันดีว่าการมีสุขภาพที่ดีเป็นสิ่งที่สำคัญเพีย

ดูเพิ่มเติม
Sustainable Development Goal - 04 - Quality Education

ข่าวร้ายด้านการศึกษาทุกวันนี้คือการที่เด็กจำนวนมากมายทั

ดูเพิ่มเติม
Sustainable Development Goal - 05 - Gender Equality

ความก้าวหน้าที่เราสร้างขึ้นที่ได้ทำให้โลกนั้นเจริญรุ่งเ

ดูเพิ่มเติม
Sustainable Development Goal - 06 - Clean Water and Sanitation

ภายในปี 2573 ทุกคนบนโลกจะต้องมีน้ำดื่มที่ปลอดภัยและราคา

ดูเพิ่มเติม
Sustainable Development Goal - 07 - Affordable and clean Energy

ระหว่างปี พ.ศ. 2533-2553 ผ่านมา จำนวนประชากรที่มีไฟฟ้าใ

ดูเพิ่มเติม
Sustainable Development Goal - 08 - Decent Work and Economic Growth

ส่วนสำคัญหนึ่งในการเติบโตทางเศรษฐกิจคือการที่ประชาชนมีง

ดูเพิ่มเติม
Sustainable Development Goal - 09 - Industry, Innovation and Infrastructure

พัฒนาโครงสร้างพื้นฐานที่พร้อมรับการเปลี่ยนแปลง ส่งเสริม

ดูเพิ่มเติม
Sustainable Development Goal - 10 - Reduced Inequalities

เรายังต้องการการปรับปรุงกฎระเบียบข้อบังคับของตลาดการเงินและสถาบันด้านการเงิน

ดูเพิ่มเติม
Seadstem_SDG_RGB_11-2

ปัจจุบัน ประชากรเกินกว่าครึ่งหนึ่งในโลกอาศัยอยู่ในเมือง

ดูเพิ่มเติม
Sustainable Development Goal - 12 - Responsible Consumption and Production

ผู้คนบางส่วนมีกินมีใช้มากมาย ในขณะที่บางส่วนก็แทบไม่มีใ

ดูเพิ่มเติม
Sustainable Development Goal - 13 - Climate Action

ไม่มีประเทศใดในโลกที่ไม่เห็นผลกระทบอันรุนแรงของการเปลี่

ดูเพิ่มเติม
Sustainable Development Goal - 14 - Life below Water

มหาสมุทรเป็นบ่อเกิดของชีวิตมนุษย์ ด้วยอุณหภูมิมิ เคมี ก

ดูเพิ่มเติม
Sustainable Development Goal - 15 - Life on Land

มนุษย์และสัตว์ดำรงชีวิตและอาศัยพึ่งพาผืนดินเพื่อหาอาหาร

ดูเพิ่มเติม
Sustainable Development Goal - 16 - Peace, Justice and strong Institutions

สันติภาพ ความมั่นคง สิทธิมนุษยชนและการปกครองที่มีประสิท

ดูเพิ่มเติม
Sustainable Development Goal - 17 - Partnerships for the Goals

เป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืนนั้นเป็นเรื่องใหญ่ที่เราจะเป็

ดูเพิ่มเติม