เป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน
Sustainable Development Goal - 04 - Quality Education

สร้างหลักประกันว่าทุกคนมีการศึกษาที่มีคุณภาพอย่างครอบคลุมและเท่าเทียม และสนับสนุนโอกาสในการเรียนรู้ตลอดชีวิต

ข่าวร้ายด้านการศึกษาทุกวันนี้คือการที่เด็กจำนวนมากมายทั่วโลกไม่ได้ไปโรงเรียน เนื่องด้วยสาเหตุจากความยากจนขัดสน ความขัดแย้งและสถานการณ์ฉุกเฉินต่างๆ โดยเด็กจากครอบครัวที่ยากจนที่สุดนั้นมีแนวโน้มที่จะไมได้ไปเรียนหนังสือสูงกว่าเด็กในครอบครัวที่ร่ำรวยถึงสี่เท่า ส่วนข่าวดีก็มีเช่นกัน ตั้งแต่ปี พ.ศ. 2543 ถือเป็นช่วงเวลาที่เราได้สร้างความก้าวหน้าในด้านการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐานให้แก่เด็กทั่วโลก อัตราการรับเข้าเด็กนักเรียนในภูมิภาคที่มีประเทศกำลังพัฒนาเพิ่มขึ้นถึงร้อยละ 91 ซึ่งถือเป็นนิมิตรหมายอันดี เราจึงต้องลุกขึ้นมาพัฒนาให้ดียิ่งขึ้นเพื่อเด็กๆ ทุกคน และบรรลุเป้าหมายในการทำให้ทุกคนมีการศึกษาขั้นประถมและมัธยมศึกษาอย่างทั่วถึง รวมไปถึงการอบรมอาชีพและการเข้าถึงการศึกษาในระดับที่สูงขึ้นไปอีกด้วย

แหล่งข้อมูลที่เกี่ยวข้อง

ระดับเริ่มต้น
The Browning Apple Photo: © iStock-132027480
การทดลอง
1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (3 )
Loading...

แอปเปิลเปลี่ยนสี

  • ระบบนิเวศ
  • สุขภาพ
  • สอบถามทางวิทยาศาสตร์
  • เคมี