Mục tiêu phát triển bền vững
Sustainable Development Goal - 12 - Responsible Consumption and Production

Đảm bảo sản xuất và tiêu dùng bền vững

Một số người sử dụng rất nhiều thứ, và một số người sử dụng rất ít; trên thực tế, một phần lớn dân số thế giới đang tiêu thụ quá ít để đáp ứng ngay cả nhu cầu cơ bản của họ. Thay vào đó, chúng ta có thể có một thế giới nơi mọi người có được những gì họ cần để tồn tại và phát triển. Và chúng ta có thể tiêu thụ theo hướng bảo tồn tài nguyên thiên nhiên để con cái chúng ta và cả con cháu các đời sau có thể tận hưởng chúng. Điều khó khăn là làm thế nào để đạt được mục tiêu đó. Chúng ta có thể quản lý tài nguyên thiên nhiên một cách hiệu quả hơn và xử lý chất thải độc hại tốt hơn. Cắt giảm một nửa lượng chất thải thực phẩm trên đầu người trên toàn cầu. Yêu cầu các doanh nghiệp và người tiêu dùng giảm và tái chế chất thải. Và giúp các quốc gia thường không tiêu thụ nhiều chuyển sang các mô hình tiêu dùng nhiều hơn và có trách nhiệm hơn.

Tài nguyên liên quan