Mục tiêu phát triển bền vững
Sustainable Development Goal - 14 - Life below Water

Bảo tồn và sử dụng bền vững các đại dương, biển và các nguồn tài nguyên biển cho sự phát triển bền vững

Các đại dương thúc đẩy sự sống tồn tại. Nhiệt độ của đại dương, hóa học, dòng hải lưu, các dạng thức sống. Có một điều, cuộc sống của hơn 3 tỷ người phụ thuộc vào sự đa dạng của biển và ven biển. Nhưng ngày nay chúng ta đang chứng kiến gần một phần ba nguồn tài nguyên của thế giới bị khai thác quá mức. Đó không phải là một lối sống bền vững. Thậm chí những người không sống ở gần biển cũng không thể sống thiếu nó. Đại dương hấp thụ khoảng 30 phần trăm khí cacbonic mà con người tạo ra; nhưng kể từ khi bắt đầu cuộc cách mạng công nghiệp, chúng ta đang thải ra nhiều cacbonic hơn bao giờ hết và gây ra hiện tượng axit hóa đại dượng – độ chua tăng 26%. Rác thải làm mọi thứ tệ hơn – ước tính có khoảng 13.000 mảnh rác nhựa trên mỗi km2 của đại dương. Nghe có vẻ tệ đúng không? Đừng tuyệt vọng! Các Mục tiêu Phát triển Bền vững chỉ ra các chỉ tiêu để quản lý và bảo vệ sự sống dưới nước.

Tài nguyên liên quan