How to use the website-Header graphic

Trang web trình bày các ví dụ thực tiễn tốt nhất về các hoạt động STEM liên ngành liên quan đến các đề tài và chủ đề khác nhau và hỗ trợ giáo viên phát triển phong cách giảng dạy mới của riêng họ.

Tài liệu

Nền tảng trực tuyến SEADSTEM được dự định là một nguồn tài liệu cho các giáo viên ở Đông Nam Á có quan tâm đến việc tích hợp các phương pháp giảng dạy STEM trong các lớp học của họ hoặc như hoạt động ngoại khóa. Trang web trình bày các ví dụ thực tiễn tốt nhất về các hoạt động STEM liên ngành liên quan đến các đề tài và chủ đề khác nhau và hỗ trợ giáo viên phát triển phong cách giảng dạy mới của riêng họ.

Các tài liệu được đề xuất và thu thập từ các giáo viên trong khu vực và được một nhóm các chuyên gia STEM đa quốc gia đánh giá theo hướng dẫn của Trung tâm Giáo dục STEM khu vực SEAMEO (SEAMEO STEM-ED), nhằm đảm bảo chuẩn chất lượng cao nhất và phù hợp với các giáo viên, cụ thể ở Campuchia, Indonesia, Malaysia, Myanmar, Philippines, Thái Lan và Việt Nam.

How-to-Use-the-Website-Graphic_VI