How to use the website-Header graphic

SEADSTEM đóng vai trò là một công cụ có giá trị cho các nhà giáo dục đang tìm kiếm ý tưởng để áp dụng hoặc nâng cao phương pháp giảng dạy STEM trong lớp học của

Với nhiều ví dụ thực tiễn tốt nhất trong các hoạt động STEM liên ngành, SEADSTEM cung cấp nội dung bằng năm ngôn ngữ, bao gồm nhiều chủ đề và môn học đa dạng. Nền tảng tài nguyên trực tuyến này hướng tới hỗ trợ giáo viên xây dựng phong cách giảng dạy sáng tạo.

Nội dung, do các nhà giáo dục trong khu vực đóng góp thường xuyên, được hội đồng các chuyên gia STEM quốc tế đánh giá. Quy trình này đảm bảo tài liệu đáp ứng các tiêu chuẩn chất lượng cao và có thể áp dụng trực tiếp cho giáo viên ở Indonesia, Malaysia, Myanmar, Philippines, Thái Lan và Việt Nam, làm phong phú thêm bộ công cụ giảng dạy của họ, đồng thời truyền cảm hứng cho học sinh trong khu vực.

How-to-Use-the-Website-Graphic_VI