Mục tiêu phát triển bền vững
Sustainable Development Goal - 08 - Decent Work and Economic Growth

Thúc đẩy sự tăng trưởng kinh tế bền vững và phân phối lợi ích cho mọi người, toàn dụng lao động tạo năng suất cao và việc làm tử tế cho tất cả mọi người

Một phần quan trọng của tăng trưởng kinh tế là mọi người có công việc mà thu nhập đủ để nuôi sống bản thân và gia đình. Tin tốt là tầng lớp trung lưu đang tăng lên trên toàn thế giới – gần như tăng gấp ba lần ở các nước đang phát triển trong 25 năm qua, với hơn một phần ba dân số. Nhưng ngày nay, tăng trưởng việc làm không theo kịp với lực lượng lao động ngày càng tăng. Mọi thứ không nhất thiết phải theo cách đó. Chúng ta có thể thúc đẩy các chính sách khuyến khích khởi nghiệp và tạo việc làm. Chúng ta có thể xóa bỏ lao động cưỡng bức, nô lệ và buôn bán người. Và từ đó, chúng ta có thể đạt được mục tiêu cung cấp việc làm tử tế cho tất cả phụ nữ và nam giới vào năm 2030.