Trước tầm quan trọng của các Mục tiêu Phát triển bền vững của Liên hợp quốc năm 2030 (SDGs) liên quan đến các lĩnh vực khoa học, công nghệ và kỹ thuật, SEADSTEM đang nỗ lực kết nối các tài liệu STEM trên nền tảng liên. Điều này cho phép giáo viên trình bày những ứng dụng rộng rãi hơn và hoàn cảnh thực tế của các hoạt động của STEM, đồng thời nâng cao nhận thức về các mục tiêu phát triển bền vững và những vấn đề liên quan.

Chương trình nghị sự 2030 vì sự phát triển bền vững, được tất cả các quốc gia thành viên Liên hợp quốc thông qua vào năm 2015, đề ra kế hoạch xây dựng một thế giới hòa bình và thịnh vượng cho mọi người và cho hành tinh, cho hiện tại và tương lai. Trọng tâm là 17 Mục tiêu Phát triển Bền vững, kêu gọi tất cả các quốc gia phát triển và đang phát triển phải hành động khẩn cấp với sự hợp tác toàn cầu. Họ nhận ra rằng xóa đói giảm nghèo phải đi đôi với các chiến lược cải thiện sức khỏe và giáo dục, giảm bất bình đẳng và thúc đẩy tăng trưởng kinh tế – tất cả trong bối cảnh phải giải quyết vấn đề biến đổi khí hậu và bảo vệ đại dương và rừng.

Sustainable Development Goal - 01 - No Poverty

Kết thúc các hộ cực nghèo dưới tất cả các hình thức trước năm

nhiều hơn
Sustainable Development Goal - 02 - Zero Hunger

Chấm dứt nạn đói, đảm bảo an ninh thực phẩm và cải thiện dinh

nhiều hơn
Sustainable Development Goal - 03 - Good Health and Well-Being

Đảm bảo cuộc sống lành mạnh và phúc lợi cho tất cả mọi người ở mọi lứa

nhiều hơn
Sustainable Development Goal - 04 - Quality Education

Đảm bảo giáo dục bình đẳng cho mọi người và khuyến khích mọi người học học nữa học

nhiều hơn
Sustainable Development Goal - 05 - Gender Equality

Đạt được bình đẳng giới tính và trao quyền cho phụ nữ và trẻ em

nhiều hơn
Sustainable Development Goal - 06 - Clean Water and Sanitation

Đảm bảo nguồn cung, quản lý bền vững nguồn nước và vệ sinh cho tất cả mọi

nhiều hơn
Sustainable Development Goal - 07 - Affordable and clean Energy

Đảm bảo tất cả mọi người có thể tiếp cận với nguồn năng lượng hiện đại, bền vững, tin cậy và giá cả hợp

nhiều hơn
Sustainable Development Goal - 08 - Decent Work and Economic Growth

Thúc đẩy sự tăng trưởng kinh tế bền vững và phân phối lợi ích cho mọi

nhiều hơn
Sustainable Development Goal - 09 - Industry, Innovation and Infrastructure

Xây dựng cơ sở hạ tầng kiên cố, thúc đẩy công nghiệp hóa bền vững, bao trùm và khuyến khích sự đổi

nhiều hơn
Sustainable Development Goal - 10 - Reduced Inequalities

Chúng ta có thể và phải áp dụng các chính sách tạo cơ hội cho mọi người, bất kể họ là ai hoặc họ đến từ đâu.

nhiều hơn
Seadstem_SDG_RGB_11-2

Làm các thành phố và khu dân cư thân thiện với mọi đối tương, an toàn, kiên cố và bền

nhiều hơn
Sustainable Development Goal - 12 - Responsible Consumption and Production

Đảm bảo sản xuất và tiêu dùng bền

nhiều hơn
Sustainable Development Goal - 13 - Climate Action

Hãy hành động khẩn cấp để chống biển đổi khí hậu và tác động của

nhiều hơn
Sustainable Development Goal - 14 - Life below Water

Bảo tồn và sử dụng bền vững các đại dương, biển và các nguồn tài nguyên biển cho sự phát triển bền

nhiều hơn
Sustainable Development Goal - 15 - Life on Land

Bảo vệ, tái tạo và khuyến khích sử dụng bền vững các hệ sinh thái trên

nhiều hơn
Sustainable Development Goal - 16 - Peace, Justice and strong Institutions

Thúc đẩy xã hội hòa bình và rộng mở cho phát triển bền

nhiều hơn
Sustainable Development Goal - 17 - Partnerships for the Goals

Đẩy mạnh cách thức thực hiện và tạo sức sống mới cho quan hệ đối tác toàn cầu vì mục tiêu phát triển bền

nhiều hơn