Mục tiêu phát triển bền vững
Sustainable Development Goal - 16 - Peace, Justice and strong Institutions

Thúc đẩy xã hội hòa bình và rộng mở cho phát triển bền vững, mang công bằng đến với tất cả mọi người và xây dựng các thể chế hiệu quả, có trách nhiệm và rộng mở ở tất cả các cấp.

Làm thế nào một đất nước có thể phát triển, làm thế nào mọi người có thể được ăn, dạy, được học và làm việc và chăm sóc con cái mà không có hòa bình? Và làm thế nào một đất nước có thể bình yên mà không có công lý, không có nhân quyền, không có chính phủ điều hành dựa trên cơ sở pháp luật? Một số nơi trên thế giới được hưởng hòa bình và công lý tương đối, và có thể coi đó là điều hiển nhiên. Một số đất nước thì dường như bị bất ổn bởi xung đột vũ trang, tội phạm, nạn bạo hành và sự bóc lột, tất cả đều cản trở sự phát triển của một đất nước. Mục tiêu về hòa bình và công lý là điều mà tất cả các nước đều hướng tới. Các Mục tiêu Phát triển Bền vững nhằm giảm tất cả các hình thức bạo lực và đề nghị chính phủ các nước và cộng đồng tìm kiếm giải pháp lâu dài cho vấn đề xung đột và bất ổn an ninh. Điều đó có nghĩa là tăng cường thể chế quốc gia, giảm thiểu nguồn vũ khí bất hợp pháp, mở rộng và tăng cường sự tham gia của các nước đang phát triển ở các thể chế quản trị toàn cầu.