Tài nguyên

Quang Hợp Nổi

ở giữa
Photosynthetic Floatation Photo: © iStock_efenzi
1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (1 )
Loading...
Tài nguyên
Thí Nghiệm
Đối tượng
Sinh học Vật lý
Các chủ đề
Hệ sinh thái Năng lượng Nghiên cứu khoa học
Thời gian hoạt động
45 phút

Thực vật chiếm một phần cốt yếu trong chuỗi thức ăn và chu trình cacbon nhờ vào khả năng quang hợp, là quá trình sinh hóa thu thập và lưu trữ năng lượng từ mặt trời và vật chất từ không khí. Tại bất kỳ thời điểm nào trong thí nghiệm này, số lượng đĩa lá nổi là một phép đo gián tiếp về tốc độ quang hợp.

Sience S
Technology T
Engineering E
Mathematics M

Liên quan

Mục tiêu phát triển bền vững

Giới thiệu

Thực vật chiếm một phần cốt yếu trong chuỗi thức ăn và chu trình cacbon nhờ vào khả năng quang hợp, là quá trình sinh hóa thu thập và lưu trữ năng lượng từ mặt trời và vật chất từ không khí. Tại bất kỳ thời điểm nào trong thí nghiệm này, số lượng đĩa lá nổi là một phép đo gián tiếp về tốc độ quang hợp.

Trong quá trình quang hợp, thực vật sử dụng năng lượng từ mặt trời, nước và carbon dioxide (CO2) từ không khí để lưu trữ carbon và năng lượng dưới dạng các phân tử glucose. Khí oxy (O2) là sản phẩm phụ của phản ứng này. Sự sản xuất oxy của các sinh vật quang hợp giải thích tại sao trái đất có bầu khí quyển giàu oxy.

Mục tiêu chính
  1. Các sinh vật quang hợp hấp thu năng lượng từ mặt trời và vật chất từ không khí để tạo ra thực phẩm chúng ta ăn, đồng thời tạo ra oxy mà chúng ta thở. Trong hoạt động này, oxy được tạo ra trong quá trình quang hợp làm cho các mẩu lá nổi lên như bong bóng trong nước.
Câu hỏi hướng dẫn
  1. Mất bao lâu để đĩa đầu tiên nổi
  2. Mất bao lâu để một nửa số đĩa nổi? Tất cả các đĩa thì sao?

Các tác giả

Thí nghiệm này được mô tả lần đầu trong Steucek, Guy L., Robert J. Hill, và Class / Mùa hè năm 1982. 1985. “Quang hợp I: Thử nghiệm Sử dụng Đĩa Lá.” Học viện Giáo viên Exploratorium https://www.exploratorium.edu/snacks/photosynthetic-floatation