แหล่งข้อมูล

ไบโอดีเซลสังเคราะห์จากน้ำมันพืชใช้แล้ว

ระดับสูง
Synthesis of Biodiesel Photo: © iStock ThamKC
1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars
Loading...
ทรัพยากร
การทดลอง
วิชา
ชีววิทยา เคมี
หัวข้อ
การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ พลังงาน การพัฒนาอย่างยั่งยืน
เวลาสำหรับกิจกรรม
4 ชั่วโมง

นักวิทยาศาสตร์ได้พยายามตรวจสอบแหล่งพลังงานใหม่ที่ประหยัด และเป็นพลังงานหมุนเวียน ในการทดลองนี้ ไบโอดีเซลจะถูกสังเคราะห์จากขยะที่ย่อยสลายได้ตามธรรมชาติ

Sience S
Technology T
Engineering E
Mathematics M

ที่เกี่ยวข้อง

เป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน

บทนำ

การใช้พลังงานเชื้อเพลิงในชีวิตประจำวันของเรามีปริมาณเพิ่มขึ้นมากอย่างยิ่ง ก่อให้เกิดขยะเมื่อใช้แล้วและส่งผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมอย่างหนัก ความก้าวหน้าทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีล้ำสมัยถูกสร้างขึ้นใหม่ทุกๆ วันในรูปแบบที่แตกต่างกัน ตั้งแต่อุปกรณ์แบบแมนนวลดั้งเดิม ไปจนถึงเครื่องจักรที่ทำงานอย่างอิสระ ในขณะเดียวกัน ความกังวลเกี่ยวกับปัญหาสิ่งแวดล้อมและการใช้พลังงานจากแหล่งที่ไม่สามารถหมุนเวียนกลับมาใช้ใหม่ได้ก็ได้เพิ่มขึ้นเรื่อยๆ เช่นกัน

พืชผักผลไม้ที่ชาวกัมพูชาส่วนใหญ่ปลูก เช่น มะพร้าว ถั่ว เพื่อใช้ทำน้ำมันมะพร้าว สามารถนำมาใช้เป็นแหล่งพลังงานหมุนเวียนได้ทั้งสิ้น พืชผักและน้ำมันพืชนั้นเป็นวัตถุดิบที่ผู้คนใช้สำหรับประกอบอาหารทุกวัน แต่หลังจากใช้เสร็จแล้วมันก็จะกลายเป็นเศษสิ่งปฏิกูลที่อาจเป็นอันตรายต่อสิ่งแวดล้อมได้

ปัจจุบัน นักวิทยาศาสตร์ได้ศึกษาค้นคว้าเกี่ยวกับแหล่งพลังงานที่เป็นพลังงานหมุนเวียนและสามารถใช้เป็นเชื้อเพลิงได้กันอย่างแพร่หลาย หนึ่งในนั้นก็คือการสังเคราะห์ไบโอดีเซลจากขยะที่สามารถย่อยสลายได้ในธรรมชาติ นอกจากนั้น โรงงานขนาดใหญ่ มหาวิทยาลัยตะวันตก หรือกระทั่งประชาชนทั่วไปก็ยังผลิตไบโอดีเซลสำหรับใช้กับรถยนต์ของตัวเองด้วย

วัตถุประสงค์หลัก
  1. เสริมสร้างความเข้าใจกระบวนการสังเคราะห์ไบโอดีเซลจากน้ำมันเหลือทิ้ง เช่น น้ำมันงา เป็นต้น
  2. ค้นหาข้อมูลที่ได้จากกระบวนการสังเคราะห์ก๊าซชีวภาพจากน้ำมัน
  3. เปรียบเทียบลักษณะเฉพาะและคุณภาพของน้ำมันดีเซลสังเคราะห์และไบโอดีเซล
คำถามชี้นำ
  1. น้ำมันเหลือทิ้งนั้นเป็นสารสังเคราะห์ที่ย่อยสลายได้ทางชีวภาพจริงหรือไม่
  2. น้ำมันดีเซลสังเคราะห์ชีวมวลมีคุณภาพและผลงานใช้งานอย่างไร
  3. น้ำมันดีเซลสังเคราะห์ชีวมวลมีหน้าตาเหมือนหรือต่างจากเชื้อเพลิงทั่วไปอย่างไรบ้าง

ผู้เขียน

Sam Kamsann, Huot Seang Hay