ដោយមើលឃើញពីសារសំខាន់នៃគោលដៅអភិវឌ្ឍន៍ប្រកបដោយចីរភាពរបស់អង្គការសហប្រជាជាតិឆ្នាំ ២០៣០ (SDGs) និងទំនាក់ទំនងរបស់ពួកគេទៅនឹងវិស័យវិទ្យាសាស្ត្រ បច្ចេកវិទ្យា និងវិស្វកម្ម SEADSTEM កំពុងខិតខំប្រឹងប្រែងភ្ជាប់ធនធាន STEM វាអនុញ្ញាតឱ្យគ្រូបង្ហាញពីការអនុវត្តទូលំទូលាយ និងបរិបទពិភពលោកជាក់ស្តែងនៃសកម្មភាព ព្រមទាំងលើកកម្ពស់ការយល់ដឹងអំពី SDGs និងបញ្ហារបស់ពួកគេផងដែរ។

របៀបវារៈឆ្នាំ ២០៣០ សម្រាប់ការអភិវឌ្ឍប្រកបដោយចីរភាពដែលត្រូវបានអនុម័តដោយរដ្ឋជាសមាជិកអង្គការសហប្រជាជាតិទាំងអស់នៅក្នុងឆ្នាំ ២០១៥ បានផ្តល់នូវប្លង់មេសម្រាប់សន្តិភាព និងវិបុលភាពសម្រាប់ប្រជាជននិងភពផែនដីឥឡូវនេះ និងទៅអនាគត។ គោលដៅនៃការអភិវឌ្ឍប្រកបដោយចីរភាពទាំង ១៧ ដែលជាការអំពាវនាវជាបន្ទាន់សម្រាប់សកម្មភាពរបស់ប្រទេសទាំងអស់ដែលបានអភិវឌ្ឍ និងកំពុងអភិវឌ្ឍនៅក្នុងភាពជាដៃគូពិភពលោក។ ពួកគេទទួលស្គាល់ថាការបញ្ចប់ភាពក្រីក្រ និងភាពខ្សត់ខ្សោយដទៃទៀតត្រូវតែដើរទន្ទឹមគ្នាជាមួយនឹងយុទ្ធសាស្ត្រដែលលើកកម្ពស់សុខភាពនិងការអប់រំកាត់បន្ថយវិសមភាព និងជំរុញកំណើនសេដ្ឋកិច្ច ទន្ទឹមនឹងការផ្លាស់ប្តូរអាកាសធាតុ និងធ្វើការដើម្បីអភិរក្សមហាសមុទ្រ និងព្រៃឈើរបស់យើង។

Sustainable Development Goal - 01 - No Poverty

Economic growth must be inclusive to provide sustainable jobs and promote

more
Sustainable Development Goal - 02 - Zero Hunger

The food and agriculture sector offers key solutions for development, and is central for hunger and poverty

more
Sustainable Development Goal - 03 - Good Health and Well-Being

Ensuring healthy lives and promoting the well-being for all at all ages is essential to sustainable

more
Sustainable Development Goal - 04 - Quality Education

Obtaining a quality education is the foundation to improving people’s lives and sustainable

more
Sustainable Development Goal - 05 - Gender Equality

Gender equality is not only a fundamental human right, but a necessary foundation for a peaceful, prosperous and sustainable

more
Sustainable Development Goal - 06 - Clean Water and Sanitation

Clean, accessible water for all is an essential part of the world we want to live

more
Sustainable Development Goal - 07 - Affordable and clean Energy

Energy is central to nearly every major challenge and

more
Sustainable Development Goal - 08 - Decent Work and Economic Growth

Sustainable economic growth will require societies to create the conditions that allow people to have quality

more
Sustainable Development Goal - 09 - Industry, Innovation and Infrastructure

Investments in infrastructure are crucial to achieving sustainable

more
Sustainable Development Goal - 10 - Reduced Inequalities

To reduce inequalities, policies should be universal in principle, paying attention to the needs of disadvantaged and marginalized

more
Seadstem_SDG_RGB_11-2

There needs to be a future in which cities provide opportunities for all, with access to basic services, energy, housing, transportation and

more
Sustainable Development Goal - 12 - Responsible Consumption and Production

Responsible Production and

more
Sustainable Development Goal - 13 - Climate Action

Climate change is a global challenge that affects everyone,

more
Sustainable Development Goal - 14 - Life below Water

Careful management of this essential global resource is a key feature of a sustainable

more
Sustainable Development Goal - 15 - Life on Land

Sustainably manage forests, combat desertification, halt and reverse land degradation, halt biodiversity

more
Sustainable Development Goal - 16 - Peace, Justice and strong Institutions

Access to justice for all, and building effective, accountable institutions at all

more
Sustainable Development Goal - 17 - Partnerships for the Goals

Revitalize the global partnership for sustainable

more