စဉ်ဆက်မပြတ်ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှုရည်မှန်းချက်များ
Sustainable Development Goal - 16 - Peace, Justice and strong Institutions

ရေရှည်ခိုင်မြဲသော တိုးတက်မှူအတွက် ငြိမ်းချမ်းပြီး အားလုံးပါဝင်သော လူအဖွဲ့အစည်းများ တိုးမြှင့်ခြင်း၊ အားလုံးအတွက် တရားမျှတမှူကို ရရှိစေရန် ပြုလုပ်ခြင်း နှင့် အဆင့်တိုင်းအတွက် ထိရောက်ပြီး၊ တာဝန်ခံမှူ ရှိသော အားလုံးပါဝင်နိုင်သည့် ပြဋ္ဌာန်းချက်များကို ရေးဆွဲရန်

ငြိမ်းချမ်းရေးမရှိဘဲ နိုင်ငံတစ်နိုင်ငံ မည်ကဲ့သို့ တိုးတက်မည်နည်း၊ လူများ မည်ကဲ့သို့ စားသောက်ခြင်း နှင့် သင်ကြားခြင်း နှင့် သင်ယူခြင်း နှင့် အလုပ်လုပ်ခြင်း နှင့် မိသားစုကို စောင့်ရှောက်ခြင်းများ မည်ကဲ့သို့ လုပ်ဆောင်မည်နည်း။ တရားမျှတခြင်း၊ လူ့အခွင့်အရေး၊ တရားဥပဒေစိုးမိုးရေးအပေါ် အခြေခံသည့် အစိုးရမရှိဘဲ နိုင်ငံတစ်နိုင်ငံသည် မည်ကဲ့သို့ ငြိမ်းချမ်းမည်နည်း။ ကမ္ဘာ့အစိတ်အပိုင်း အချို့မှာ ငြိမ်းချမ်းခြင်း နှင့် တရားမျှတခြင်းကို နှစ်သက်ပြီး၊ အလေးမူခြင်း မရှိပါ။ အခြားသော အစိတ်အပိုင်းများတွင် လက်နက်ကိုင် ပဋိပက်ခများ၊ အမှူအခင်းများ၊ နှိပ်စက်ညှဉ်းပန်းခြင်းများ နှင့် ခေါင်းပုံဖြတ်ခြင်းများဖြင့် ဒုက္ခဖိစီးခြင်းကို ခံနေရပြီး ထိုအရာအားလုံးသည် ၎င်းတို့၏ တိုးတက်မှူများကို ဟန့်တားပေးပါသည်။ ငြိမ်းချမ်းရေး နှင့် တရားမျှတခြင်း၏ ရည်ရွယ်ချက်မှာ နိုင်ငံအားလုံးအတွက် ရှေ့သို့ ကြိုးပမ်းရန် အတွက်ဖြစ်သည်။ ရေရှည်ခိုင်မြဲသော တိုးတက်မှူ ရည်မှန်းချက်များမှာ အကြမ်းဖက်မှူ ပုံစံအားလုံးကို လျှော့ချပြီး ပဋိပက်ခ နှင့် မလုံခြုံမှူ တို့ကို ခိုင်မာသော ဖြေရှင်းနည်းများကို ရှာဖွေရန် အစိုးရများ နှင့် လူမှူအဖွဲ့အစည်းများကို အဆိုပြုရန် ရည်ရွယ်ပါသည်။ တရားဥပဒေစိုးမိုးရေးကို ခိုင်မာစေရန်၊ တရားမဝင် လက်နက်ကိုင်များကို လျှော့ချခြင်း၊ နှင့် ဖွံ့ဖြိုးဆဲ နိုင်ငံများကို ကမ္ဘာလုံးဆိုင်ရာ အုပ်ချုပ်ရေး အဖွဲ့အစည်းများ၏ ဗဟိုသို့ ပို၍ ဆွဲခေါ်လာနိုင်ခြင်း တို့ကို ဆိုလိုပါသည်။

ယေဘုယျအမြင်