แหล่งข้อมูล

การสังเคราะห์แสงทำให้ลอยน้ำ

ระดับกลาง
Photosynthetic Floatation Photo: © iStock_efenzi
1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (1 )
Loading...
ทรัพยากร
การทดลอง
วิชา
ชีววิทยา ฟิสิกส์
หัวข้อ
ระบบนิเวศ พลังงาน สอบถามทางวิทยาศาสตร์
เวลาสำหรับกิจกรรม
45 นาที

พืชนั้นถือเป็นส่วนสำคัญของห่วงโซ่อาหารและวัฏจักรคาร์บอนเนื่องจากพืชมีความสามารถในการสังเคราะห์แสง ซึ่งเป็นกระบวนการทางชีวเคมีในการดักจับและกักเก็บพลังงานจากดวงอาทิตย์และสสารในอากาศ ณ เมื่อการทดลองนี้ดำเนินไปถึงขั้นตอนหนึ่ง จำนวนของใบไม้ที่ลอยน้ำก็จะสามารถเป็นตัวบอกอัตราการสังเคราะห์แสงสุทธิได้โดยทางอ้อม

Sience S
Technology T
Engineering E
Mathematics M

ที่เกี่ยวข้อง

เป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน

บทนำ

พืชนั้นถือเป็นส่วนสำคัญของห่วงโซ่อาหารและวัฏจักรคาร์บอนเนื่องจากพืชมีความสามารถในการสังเคราะห์แสง ซึ่งเป็นกระบวนการทางชีวเคมีในการดักจับและกักเก็บพลังงานจากดวงอาทิตย์และสสารในอากาศ ณ เมื่อการทดลองนี้ดำเนินไปถึงขั้นตอนหนึ่ง จำนวนของใบไม้ที่ลอยน้ำก็จะสามารถเป็นตัวบอกอัตราการสังเคราะห์แสงสุทธิได้โดยทางอ้อม

ในการสังเคราะห์แสง พืชใช้พลังงานจากดวงอาทิตย์ น้ำ และคาร์บอนไดออกไซด์ (CO2) จากอากาศเพื่อกักเก็บคาร์บอนและพลังงานในรูปของโมเลกุลกลูโคส ก๊าซออกซิเจน (O2) เป็นผลพลอยได้จากปฏิกิริยานี้ การผลิตออกซิเจนโดยที่สิ่งมีชีวิตที่สังเคราะห์แสงได้เช่นนี้ทำให้โลกจึงมีชั้นบรรยากาศที่อุดมไปด้วยออกซิเจน

วัตถุประสงค์หลัก
  1. สิ่งมีชีวิตที่สังเคราะห์แสงได้จะเก็บเอาพลังงานจากดวงอาทิตย์และสสารจากอากาศมาเพื่อสร้างเป็นอาหารที่เรากิน ในขณะเดียวกันก็ผลิตออกซิเจนที่เราใช้หายใจอีกด้วย ในกิจกรรมนี้ ออกซิเจนที่ถูกผลิตขึ้นระหว่างการสังเคราะห์แสงจะทำให้เศษใบไม้ลอยน้ำได้เหมือนกับฟองอากาศในน้ำ
คำถามชี้นำ
  1. ต้องใช้เวลาเท่าไหร่ใบไม้ใบแรกจึงจะลอยน้ำ?
  2. ต้องใช้เวลาเท่าไหร่ใบไม้ใครึ่งหนึ่งจึงจะลอยน้ำ? และเท่าไหร่ใบไม้ทั้งหมดจึงจะลอยน้ำ?

ผู้เขียน

การทดลองนี้ได้ถูกอธิบายไว้ใน Steucek, Guy L., Robert J. Hill และ Class/Summer 1982 1985 “การสังเคราะห์แสง หนึ่ง: การทดลองโดยใช้เศษใบไม้” ครูชีววิทยาอเมริกัน 47(2): 96–99 สถาบันครูเอ็กซ์พลอเรโทเรียม (Exploratorium Teacher Institute) https://www.exploratorium.edu/snacks/photosynthetic-floatation