แหล่งข้อมูล

หมุนวนมลพิษ

ระดับกลาง
Whirling, Swirling Air Pollution Photo: ©iStock-1135335888
1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars
Loading...
ทรัพยากร
การทดลอง
วิชา
วิทยาศาสตร์โลก
หัวข้อ
การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ ระบบนิเวศ สุขภาพ
เวลาสำหรับกิจกรรม
45-60 นาที

ในกิจกรรมนี้ ผู้เรียนจะได้ทราบว่ามีกระบวนการต่าง ๆ ในกิจกรรมในชีวิตประจำวันจำนวนมาก ที่ใช้ทรัพยากรธรรมชาติมากมายและยังก่อให้เกิดมลพิษทางอากาศอีกด้วย

Sience S
Technology T
Engineering E
Mathematics M

ที่เกี่ยวข้อง

เป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน

บทนำ

ในกิจกรรมนี้ ผู้เรียนจะได้ทราบว่ามีกระบวนการต่าง ๆ ในกิจกรรมในชีวิตประจำวันจำนวนมาก ที่ใช้ทรัพยากรธรรมชาติมากมายและยังก่อให้เกิดมลพิษทางอากาศอีกด้วย

วัตถุประสงค์หลัก
  1. ผู้เรียนได้เรียนรู้เกี่ยวกับกิจกรรมในชีวิตประจำวันที่มีส่วนสร้างมลพิษทางอากาศ
  2. ผู้เรียนได้ใช้แบบจำลองอย่างง่ายในการสำรวจมลพิษทางอากาศ
คำถามชี้นำ
  1. หากเราไปอยู่ที่ชายหาด อากาศเป็นเป็นอย่างไร หากเราไปอยู่บนภูเขาหรือในป่า อากาศจะเป็นอย่างไร หากเราไปอยู่ในเมืองใหญ่หรือใกล้กับโรงงาน อากาศจะเป็นอย่างไร อากาศในแต่ละสถานที่แตกต่างกันอย่างไร อะไรทำให้เกิดสิ่งเหล่านี้ และสิ่งเหล่านี้เป็นปัญหาหรือไม่ เพราะอะไร

ผู้เขียน

Bibliotheca Alexandrina Planetarium Science Center