แหล่งข้อมูล

เปลี่ยนน้ำเค็มเป็นน้ำจืด

ระดับกลาง
Turning Salt Water into Fresh Water Photo: © iStock_Michał-Chodyra
  • Health
1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (8 )
Loading...
ทรัพยากร
โครงการ
วิชา
เคมี ฟิสิกส์
หัวข้อ
การพัฒนาอย่างยั่งยืน
เวลาสำหรับกิจกรรม
01:00

ในการทดลองนี้ นักเรียนจะได้เรียนรู้เกี่ยวกับแนวคิดของการเปลี่ยนสถานะของของเหลวในการออกแบบและการใช้พลังงานที่มีอยู่ เพื่อแปลงน้ำเกลือให้เป็นน้ำจืด

Sience S
Technology T
Engineering E
Mathematics M

ที่เกี่ยวข้อง

เป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน

บทนำ

น้ำส่วนใหญ่บนพื้นผิวโลกนั้นเป็นน้ำทะเล น้ำทะเลมีความเค็มเนื่องจากมันสะสมแร่ธาตุต่างๆ เอาไว้ รวมถือเกลือด้วย สิ่งมีชีวิตมากมายเติบโตและขยายพันธุ์ได้เป็นอย่างดีในน้ำเค็ม ในขณะที่สิ่งมีชีวิตชนิดบางชนิดก็สามารถอาศัยอยู่ได้เฉพาะในสิ่งแวดล้อมที่มีน้ำจืดเท่านั้น มนุษย์ต้องการน้ำจืดมากกว่าน้ำเค็มในการดำรงชีวิต เราหาน้ำจืดส่วนใหญ่มาจากบนผืนดิน แต่ไม่ใช่ทุกพื้นที่ที่มนุษย์อาศัยอยู่จะมีแหล่งน้ำจืด บริเวณใกล้ชายฝั่งนั้นมีน้ำทะเลอยู่ล้นเหลือ แต่กลับหาน้ำจืดได้ยาก แล้วเราจะเปลี่ยนน้ำเค็มเป็นน้ำจืดได้หรือไม่

กิจกรรมต่อไปนี้มุ่งศึกษากระบวนการที่เกี่ยวข้องกับการเปลี่ยนน้ำเค็มให้เป็นน้ำจืด ในการทดลองนี้ นักเรียนจะได้เรียนรู้เกี่ยวกับแนวคิดในการเปลี่ยนแปลงสถานะของของเหลวโดยการออกแบบและใช้พลังงานที่มีอยู่ในการเปลี่ยนน้ำเค็มให้เป็นน้ำจืด

จุดเดือดของน้ำที่หนึ่งหน่วยบรรยากาศคือที่ 100 องศาเซลเซียส แต่ก็ไม่ได้หมายความว่าน้ำจะเริ่มระเหยที่ 100 องศาเซลเซียสเสมอไป แม้ที่อุณหภูมิต่ำกว่า 100 องศาเซลเซียส กระบวนการระเหยของน้ำก็อาจเกิดขึ้นได้ เกลือจะแยกออกจากน้ำผ่านการระเหย ที่อุณหภูมิต่ำกว่า 100 องศาเซลเซียส เกลือจะไม่ระเหยอย่างชัดเจน เพราะจุดหลอมเหลวของเกลือนั้นอยู่ที่ 800 องศาเซลเซียส ดังนั้น น้ำที่ระเหยต่ำกว่า 100 องศาเซลเซียสจะแยกน้ำออกจากเกลือ ในการทำน้ำให้เดือด เราสามารถใช้การจุดไฟหรือแสงอาทิตย์ได้ เราสามารถเก็บไอน้ำที่ระเหยได้โดยการเปลี่ยนแปลงไอน้ำให้กลายเป็นน้ำด้วยกระบวนการลดอุณหภูมิ ซึ่งไอน้ำจะปะทะกับพื้นผิวที่เย็นและไหลลงเป็นน้ำไปสู่ที่รองรับน้ำ กระบวนการดังกล่าวเรียกว่าการกลั่น

วัตถุประสงค์หลัก
  1. เพื่อเสริมสร้างความเข้าใจว่าความร้อนสามารถเปลี่ยนสถานะของสสารจากของเหลวเป็นก๊าซได้
  2. เพื่อเสริมสร้างความเข้าใจว่าการควบแน่นจะเกิดขึ้นเมื่อไอน้ำกลายเป็นของเหลวผ่านการทำความเย็น
  3. เพื่อเสริมสร้างความเข้าใจว่าน้ำและเกลือสามารถแยกจากกันได้ผ่านการระเหย ดำเนินการทดลองตามหลักการแยกน้ำเค็มในชีวิตประจำวัน
คำถามชี้นำ
  1. เราจะทำน้ำเค็มให้ระเหยเป็นไอได้อย่างไร
  2. เราจะดักจับและเก็บไอน้ำได้อย่างไร
  3. เราจะทำให้ไอน้ำกลายเป็นของเหลวอีกครั้งได้อย่างไร ใช้ความร้อนหรือความเย็น เพราะอะไร
  4. เราจะสร้างอุปกรณ์ที่ใช้ทำความร้อนน้ำเค็มและเก็บไอน้ำในวัสดุรองรับอีกอันหนึ่งให้มีโครงสร้างอย่างไร

ผู้เขียน

Dr. Dharma Palekahelu, Dr. Ferdy Rondonuwu

วิดีโอทั้งหมด

YouTube

By loading the video, you agree to YouTube's privacy policy.
Learn more

Load video