แหล่งข้อมูล

น้ำไหลไปไหนบ้าง?

ระดับกลาง
A faucet with a water drop / Water consumption concept Photo: © iStock-1039347886
1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (2 )
Loading...
ทรัพยากร
โครงการ
วิชา
วิทยาศาสตร์โลก
หัวข้อ
ระบบนิเวศ การพัฒนาอย่างยั่งยืน
เวลาสำหรับกิจกรรม
กิจกรรมจะเสร็จสิ้นภายในระยะเวลา 1 สัปดาห์

เพื่อสร้างความตระหนักรู้เรื่องการใช้น้ำในครัวเรือนโดยสมาชิกในครอบครัว และเพื่อศึกษาว่ามีปัจจัยใดบ้างเป็นองค์ประกอบ เป้าหมายของกิจกรรมนี้ต้องการให้ผู้ร่วมกิจกรรมลดการใช้น้ำในชีวิตประจำวันและปรับเปลี่ยนพฤติกรรมและมาตรฐานความเป็นอยู่ไปสู่ภาพรวมที่ใหญ่ขึ้น โดยเริ่มต้นจากจุดเล็ก ๆ จนพัฒนาไปสู่การเปลี่ยนแปลงที่ใหญ่ขึ้น ผู้ร่วมกิจกรรมอาจสร้างกิจกรรมรณรงค์ในเรื่องนี้ เพื่อขยายการรับรู้ไปสู่คนรอบข้างได้ อาจสร้างกิจกรรมสนุกสนานผ่านการแข่งขันแบบชาเลนจ์ (challenges) เพื่อให้เห็นว่าใครที่สามารถจัดการการใช้น้ำและนำน้ำกลับมาใช้ใหม่ได้
อย่างมีประสิทธิภาพสูงสุด

Sience S
Technology T
Engineering E
Mathematics M

ที่เกี่ยวข้อง

เป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน

บทนำ

เพื่อสร้างความตระหนักรู้เรื่องการใช้น้ำในครัวเรือนโดยสมาชิกในครอบครัว และเพื่อศึกษาว่ามีปัจจัยใดบ้างเป็นองค์ประกอบ เป้าหมายของกิจกรรมนี้ต้องการให้ผู้ร่วมกิจกรรมลดการใช้น้ำในชีวิตประจำวันและปรับเปลี่ยนพฤติกรรมและมาตรฐานความเป็นอยู่ไปสู่ภาพรวมที่ใหญ่ขึ้น โดยเริ่มต้นจากจุดเล็ก ๆ จนพัฒนาไปสู่การเปลี่ยนแปลงที่ใหญ่ขึ้น ผู้ร่วมกิจกรรมอาจสร้างกิจกรรมรณรงค์ในเรื่องนี้ เพื่อขยายการรับรู้ไปสู่คนรอบข้างได้ อาจสร้างกิจกรรมสนุกสนานผ่านการแข่งขันแบบชาเลนจ์ (challenges) เพื่อให้เห็นว่าใครที่สามารถจัดการการใช้น้ำและนำน้ำกลับมาใช้ใหม่ได้
อย่างมีประสิทธิภาพสูงสุด

วัตถุประสงค์หลัก
  • นักเรียนควรส่งเอกสาร “การศึกษาค้นคว้า” ของตนเองทีละขั้นตอน โดยอธิบายว่าพวกเขาเริ่มศึกษาจากจุดไหน พวกเขาตั้งคำถามเหล่านี้ขึ้นมาได้อย่างไร พวกเขาได้ลองทำอะไรไปบ้าง สิ่งใดที่ทำแล้วเกิดผล สิ่งใดที่ทำแล้วไม่ประสบผลสำเร็จ พวกเขาต้องปรับตัวอย่างไรบ้าง และท้ายที่สุดนักเรียนสังเกตเห็นความเปลี่ยนแปลงอะไรที่เกิดขึ้นกับตัวเองบ้าง (เช่น การปรับเปลี่ยนปริมาณน้ำที่ใช้ ทัศนคติ พฤติกรรม หรือความรู้สึก) รวมถึงความเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นกับคนอื่น ๆ ที่ร่วมโครงการนี้ (สมาชิกในครัวเรือน เพื่อนบ้าน หรือผู้ติดตามทางโซเชียลมีเดีย)
คำถามชี้นำ
  1. เราต้องใช้น้ำเพื่ออะไรบ้าง?
  2. เราใช้น้ำที่ไหนบ้าง?
  3. น้ำมาจากไหน?
  4. ตัวเราเองใช้น้ำมากแค่ไหนในแต่ละวัน?
  5. บริเวณใกล้เคียงที่เราอาศัยอยู่ น่าจะใช้น้ำปริมาณมากขนาดไหนนะ?
  6. เราใช้น้ำกันอย่างไร เราใช้น้ำประโยชน์จากน้ำได้เต็มที่แล้วหรือไม่ หรือแค่เพียงปล่อยให้มันไหลลงท่อระบายน้ำไปเท่านั้น?
  7. เราจะใช้ประโยชน์จากน้ำให้ดีขึ้นกว่าที่เราใช้อยู่ที่วันนี้ได้อย่างไร และจะลดปริมาณน้ำที่เราใช้ได้อย่างไร?
  8. ทำไมเราจึงต้องใส่ใจประเด็นนี้?

ผู้เขียน

Viola Kessel, Carlos Cortés