Tài nguyên

Thử nghiệm đơn giản về áp lực

ở giữa
Easy Pressure Test Photo: © iStock Bet_Noire
1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (2 )
Loading...
Tài nguyên
Thí Nghiệm
Đối tượng
Hóa học Kỹ thuật Vật lý
Các chủ đề
Năng lượng Quy trình kỹ thuật Nghiên cứu khoa học
Thời gian hoạt động
60–90 phút

Dự án này giúp khám phá một số chủ đề thú vị về vật lý và kỹ thuật. Đây là một cơ hội tuyệt vời để tìm hiểu hình dạng nào có khả năng chịu áp lực tốt nhất.

Sience S
Technology T
Engineering E
Mathematics M

Liên quan

Mục tiêu phát triển bền vững

Giới thiệu

Các hình dạng khác nhau của vật chứa chịu được áp lực không khí hoặc nước ở các cấp độ khác nhau. Hoạt động này sẽ giải thích tại sao chai nước, bình khí hoặc bình chứa nước thường có dạng hình trụ. Hoạt động này sẽ cho phép học sinh thiết kế mẫu thử nghiệm của các vật chứa. Họ cũng sẽ sử dụng áp lực thật để kiểm trả khả năng chịu áp lực của các loại bình trong một trường hợp cụ thể.

Dự án này cho phép các học sinh khám phá một số chủ đề thú vị trong vật lý và kỹ thuật. Đây là một cơ hội tuyệt vời để tìm hiểu hình dạng nào có khả năng chịu áp lực cao nhất.

Mục tiêu chính
  1. Thiết kế và tiến hành thí nghiệm để kiểm tra sức chịu áp lực của các vật chứa dưới các hình dạng khác nhau.
  2. Giải thích đặc điểm hình dạng của các vật chứa có thể chịu được áp lực cao nhất và của các vật chứa không thể chịu được áp lực cao nhất.
Câu hỏi hướng dẫn
  1. Tại sao các bình chứa khí hoặc nước chủ yếu có dạng hình trụ?
  2. Những loại hình dạng nào của vật chứa có thể chịu được áp lực cao nhất?
  3. Những đặc điểm hình dạng nào của vật chứa có thể chịu được áp lực cao nhất?
  4. Những đặc điểm hình dạng nào của vật chứa không chịu được áp lực cao?

Các tác giả

Dr. Suthida Chamrat, Nong Jurarat