แหล่งข้อมูล

ทดสอบแรงดันง่ายนิดเดียว

ระดับกลาง
Easy Pressure Test Photo: © iStock Bet_Noire
1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (3 )
Loading...
ทรัพยากร
การทดลอง
วิชา
เคมี วิศวกรรมศาสตร์ ฟิสิกส์
หัวข้อ
พลังงาน กระบวนการทางวิศวกรรม สอบถามทางวิทยาศาสตร์
เวลาสำหรับกิจกรรม
60-90 นาที

โครงการนี้จะเป็นการสำรวจหัวข้อที่น่าสนใจในวิชาฟิสิกส์และวิศวกรรม นับเป็นโอกาสที่ดีในการเรียนรู้ว่า รูปทรงใดที่ทนต่อแรงกดได้มากที่สุด

Sience S
Technology T
Engineering E
Mathematics M

ที่เกี่ยวข้อง

เป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน

บทนำ

รูปทรงของภาชนะบรรจุที่แตกต่างกันมีความต้นทานแรงดันอากาศหรือแรงดันน้ำในระดับที่แตกต่างกัน กิจกรรมนี้จะอธิบายว่าทำไมขวดน้ำ ถังแก๊สหรือถังน้ำจึงมักเป็นรูปทรงกระบอกเสมอ นักเรียนจะได้สร้างชิ้นงานต้นแบบของภาชนะบรรจุ และจะต้องนำไปทดสอบกับแรงดันเพื่อหาคำตอบว่ารูปทรงใดที่ทนแรงดันได้ดีที่สุดเมื่อนำไปใช้จริง

โครงงานนี้จะทำให้นักเรียนได้ค้นคว้าหาความรู้เกี่ยวกับหัวข้อที่น่าสนใจในวิชาฟิสิกส์และวิศวกรรมศาสตร์ จึงเป็นโอกาสอันดีในการเรียนรู้ว่ารูปทรงใดที่สามารถทนต่อแรงดันได้ดีที่สุด

วัตถุประสงค์หลัก
  1. ออกแบบและทำการทดลองเพื่อทดสอบแรงดันของภาชนะรูปทรงต่างๆ
  2. อธิบายลักษณะเฉพาะของรูปทรงภาชนะที่สามารถทนต่อแรงดันสูงได้และแบบที่ไม่สามารถทนต่อแรงดันสูงได้
คำถามชี้นำ
  1. ทำไมภาชนะบรรจุก๊าซหรือน้ำมักจะอยู่ในรูปทรงกระบอกเสมอ
  2. ภาชนะบรรจุรูปทรงใดที่สามารถทนแรงดันได้ดีที่สุด
  3. รูปทรงที่สามารถทนต่อแรงดันสูงได้ดีมีลักษณะอย่างไร
  4. รูปทรงที่ไม่สามารถทนต่อแรงดันสูงได้มีลักษณะอย่างไร

ผู้เขียน

Dr. Suthida Chamrat, Nong Jurarat