แหล่งข้อมูล

แข่งรถอวกาศ

ระดับกลาง
Rover-Race Photo: © iStock freestylephoto
1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (1 )
Loading...
ทรัพยากร
โครงการ
วิชา
วิทยาศาสตร์โลก วิศวกรรมศาสตร์ คณิตศาสตร์ ฟิสิกส์
หัวข้อ
กระบวนการทางวิศวกรรม จักรวาล
เวลาสำหรับกิจกรรม
2 ชั่วโมง

กิจกรรมนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อเชื่อมโยงแนวคิดที่เกี่ยวข้องกับการออกแบบยานพาหนะที่จะทำงานด้วยตัวเองโดยใช้วัสดุที่กำหนด

Sience S
Technology T
Engineering E
Mathematics M

ที่เกี่ยวข้อง

เป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน

บทนำ

การศึกษาด้านอวกาศกำลังเป็นที่นิยมในปัจจุบันมาก โดยเฉพาะการพัฒนาในด้านการสำรวจอวกาศ จึงเป็นเรื่องสำคัญมากที่นักเรียนจะได้มีความรู้และตระหนักถึงการค้นพบสิ่งใหม่ ข้อมูลทันสมัยและเทคโนโลยีที่เกี่ยวข้องกับอวกาศศาสตร์ วิธีที่ดีที่สุดนั้นก็คือการทำกิจกรรมที่เกี่ยวข้องกับเรื่องดังกล่าวในห้องเรียน

กิจกรรมนี้มีจุดมุ่งหมายเพื่อเชื่อมโยงแนวคิดเกี่ยวกับอวกาศเข้ากับการออกแบบรถที่สามารถเคลื่อนที่ได้ด้วยตัวเอง โดยใช้วัสดุที่เตรียมไว้ให้ กิจกรรมดังกล่าวจะแสดงถึงความคิดสร้างสรรค์ จินตนาการและการคิดวิเคราะห์ของนักเรียนในการนำความรู้ที่มีในด้านฟิสิกส์ เคมี คณิตศาสตร์และอวกาศศาสตร์มาใช้ พร้อมๆ กับการพัฒนาทักษะทางด้านวิศวกรรมศาสตร์ ความมั่นใจในตนเองและเป็นตัวของตัวเอง กิจกรรมถูกออกแบบมาให้เป็นการแข่งขันแบบ “สนุกๆ” เพื่อกระตุ้นเหล่านักวิทยาศาสตร์รุ่นเยาว์

ทั้งยังช่วยนักเรียนให้พัฒนาความเป็นน้ำหนึ่งใจเดียวในทีม ทักษะการทำงานร่วมกับผู้อื่น และเสริมสร้างความรู้สึกด้านความรับผิดชอบและความสำเร็จหลังการแข่งขัน
ประพจน์ที่เกี่ยวข้องกับเรื่องยานยนต์ การเคลื่อนที่และการแข่งขันยังสามารถนำไปใช้ประโยชน์กับแนวคิดในวิทยาศาสตร์สาขาอื่นได้อย่างหลากหลาย เช่น ในวิชาชีววิทยา การทดลองเพื่อทำความเข้าใจเรื่องการแข่งกันของอสุจิในการวิ่งไปผสมกับเซลล์ไข่ การลำเลียงสารในพืช หรือเรื่องระบบหมุนเวียนของสารในร่างกายมนุษย์ ในวิชาเคมี เรื่องการเคลื่อนที่ของก๊าซที่อาจทำให้เกิดการระเบิดได้ และในวิชาฟิสิกส์ เรื่องความเร็ว ความเร่ง การกระจัด กฎการเคลื่อนที่ แรงกระตุ้น โมเมนตัม และเรื่องอื่นๆ อีกมากมาย

วัตถุประสงค์หลัก
  1. ออกแบบรถขับเคลื่อนในอวกาศที่เคลื่อนที่ได้จริง
  2. สร้างรถเคลื่อนที่ด้วยล้อที่มีความมั่นคงสูง สามารถเคลื่อนที่เองได้ จากวัสดุที่เตรียมให้
  3. นำรถที่ประดิษฐ์มาแข่งขันกัน
คำถามชี้นำ
  1. นักเรียนจะประดิษฐ์รถจากวัสดุที่มีให้ได้หรือไม่
  2. นักเรียนจะสร้างแบบร่างของยานอวกาศที่มีโครงสร้างมั่นคงที่สุดอย่างไร
  3. วัสดุใดจากรายการที่ให้มาที่จะใช้ทำให้รถสามารถเคลื่อนที่ไปได้ด้วยตัวเอง
  4. อะไรคือปัจจัยที่อาจส่งผลต่อการเคลื่อนที่ของรถที่ประดิษฐ์
  5. รถที่ประดิษฐ์จะสามารถนำไปใช้ในอวกาศได้หรือไม่ จงอภิปราย

ผู้เขียน

Rhoda Lyn