How to use the website-Header graphic

แพลตฟอร์มออนไลน์ SEADSTEM นำเสนอแนวทางปฏิบัติในการจัดกิจกรรมบูรณาการสะเต็มศึกษาที่เชื่อมโยงเนื้อหาในหัวข้อและวิชาต่างๆ เข้าด้วยกัน เพื่อใช้เป็นแหล่งข้อมูลที่เป็นประโยชน์แก่ครูในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้

สื่อข้อมูล

แพลตฟอร์มออนไลน์ SEADSTEM มุ่งพัฒนาเป็นแหล่งข้อมูลสำหรับครูผู้สอนในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ที่สนใจนำแนวทางการสอนแบบบูรณาการสะเต็มศึกษาไปใช้ในห้องเรียน หรือเป็นกิจกรรมเสริมนอกหลักสูตร เว็บไซต์ของเราจะนำเสนอแนวทางปฏิบัติในการจัดกิจกรรมบูรณาการสะเต็มศึกษาที่เชื่อมโยงเนื้อหาในหัวข้อและวิชาต่างๆ เข้าด้วยกัน และช่วยให้ครูสามารถนำไปพัฒนาต่อยอดเป็นรูปแบบการสอนใหม่ๆ ของตนเองได้

สื่อต่างๆ ได้รับการเสนอและรวบรวมจากครูผู้สอนในภูมิภาค และทำการประเมินโดยกลุ่มผู้เชี่ยวชาญด้านสะเต็มศึกษาจากหลากหลายประเทศภายใต้การกำกับดูแลของศูนย์ระดับภูมิภาคว่าด้วยสะเต็มศึกษาของซีมีโอ (SEAMEO STEM-ED) เพื่อประกันคุณภาพและประโยชน์สูงสุดสำหรับครูผู้สอนโดยเฉพาะในประเทศกัมพูชา อินโดนีเซีย มาเลเซีย เมียนมาร์ ฟิลิปปินส์ ไทยและเวียดนาม

เว็บไซต์มีตัวเลือกให้ลงชื่อเข้าใช้งาน เพื่อให้สามารถจัดการกับสื่อข้อมูลที่ต้องการได้ เพียงสมัครรับการแจ้งเตือนเมื่อมีการเพิ่มสื่อข้อมูลใหม่ๆ ที่เกี่ยวกับเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน (SDGs) ที่ท่านติดตามอยู่ นอกจากนั้นยังสามารถเพิ่มเติมข้อเสนอแนะเกี่ยวกับเนื้อหาสื่อข้อมูลในอนาคตได้ เพื่อเป็นส่วนหนึ่งในการพัฒนา SEADSTEM ต่อไปในอนาคต

How-to-Use-the-Website-Graphic_Thai