แหล่งข้อมูล

นิวเมติก-ไฮดรอลิก

ระดับสูง
Pneumatic-Hydraulic Device Photo: © iStock ratmaner
1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars
Loading...
ทรัพยากร
การทดลอง
วิชา
เคมี วิศวกรรมศาสตร์ คณิตศาสตร์ ฟิสิกส์
หัวข้อ
กระบวนการทางวิศวกรรม สอบถามทางวิทยาศาสตร์
เวลาสำหรับกิจกรรม
60–90 นาที

ในกิจกรรมนี้ นักเรียนจะได้ออกแบบอุปกรณ์ที่มีนวัตกรรมซึ่งใช้ไฮโดรลิคหรือเทคโนโลยีนิวเมติกส์

Sience S
Technology T
Engineering E
Mathematics M
บทนำ

ไฮดรอลิกและนิวเมติกเป็นเทคโนโลยีที่ใช้หลักการทางเคมี ฟิสิกส์และวิศวกรรม รวมทั้งคุณสมบัติด้านกลศาสตร์ของของเหลวและก๊าซ ไฮดรอลิกและนิวเมติกใช้สำหรับควบคุมและสร้างพลังงานด้วยการใช้แรงดันของของเหลวและก๊าซ เครื่องมือที่ใช้หลักการไฮดรอลิกและนิวเมติกได้แก่ ระบบน้ำประปา การออกแบบสร้างเขื่อน วงจรควบคุมของไหลและอื่นๆ อีกมากมาย

นักเรียนจะได้ออกแบบนวัตกรรมด้วยเทคโนโลยีไฮดรอลิกและนิวเมติกในกิจกรรมนี้ การวัดผลและทดสอบประสิทธิภาพของสิ่งประดิษฐ์จะทำด้วยการประเมินว่า สิ่งประดิษฐ์ทำหน้าที่อะไรได้บ้าง โครงงานนี้เปิดโอกาสให้เราได้เรียนรู้เรื่องที่น่าสนใจด้านฟิสิกส์และวิศวกรรมศาสตร์ อีกทั้งยังทำให้เราได้เรียนรู้ว่า จะสร้างสิ่งประดิษฐ์ที่ขับเคลื่อนด้วยพลังงานจากหลักการไฮดรอลิกและนิวเมติกได้อย่างไร

โครงงานนี้เป็นการจำลองกระบวนการออกแบบทางวิศวกรรม โดยทั่วไปการสร้างสิ่งประดิษฐ์มักไม่ได้สำเร็จเลยตั้งแต่การออกแบบและการทดลองครั้งแรก จุดมุ่งหมายของโครงงานก็คือสนับสนุนให้นักเรียนได้ลองออกแบบสิ่งประดิษฐ์ ทำการทดสอบและพัฒนาแบบสิ่งประดิษฐ์นั้นด้วยตนเอง

แทบไม่มีวิศวกรมืออาชีพคนใดที่จะทำสำเร็จได้ตั้งแต่ครั้งแรก

วัตถุประสงค์หลัก
  1. ส่งเสริมความคิดสร้างสรรค์ด้วยกิจกรรมการออกแบบนวัตกรรม
  2. ฝึกหัดกระบวนการคิดในการผลิตอย่างผู้เชี่ยวชาญ รวบรวมและเลือกใช้ส่วนประกอบต่างๆ ได้
  3. สร้างสรรค์ผลงานสิ่งประดิษฐ์ (ด้วยการออกแบบนวัตกรรม) ที่ทำหน้าที่ต่างๆ ได้ โดยใช้เทคโนโลยีไฮดรอลิกหรือนิวเมติก
  4. มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับส่วนประกอบต่างๆ ของสิ่งประดิษฐ์ว่ามีชื่อเรียกว่าอะไรและทำหน้าที่อะไร
คำถามชี้นำ
  1. ขั้นตอนการออกแบบเพื่อสร้างสิ่งประดิษฐ์เป็นอย่างไร
  2. สิ่งประดิษฐ์ที่สร้างขึ้นทำหน้าที่อะไรได้สำเร็จบ้าง
  3. ใช้เทคโนโลยีใดในการสร้างพลังงานให้กับสิ่งประดิษฐ์ (เทคโนโลยีนิวเมติกหรือไฮดรอลิก)

ผู้เขียน

Rovie Pacaldo Labastida