แหล่งข้อมูล

สีและความชื้นในดิน

ระดับสูง
Soil Color and Moisture Photo: © iStock-508576075
1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (2 )
Loading...
ทรัพยากร
การทดลอง
วิชา
วิทยาศาสตร์โลก
หัวข้อ
สอบถามทางวิทยาศาสตร์
เวลาสำหรับกิจกรรม
2-3 ชั่วโมง

ปริมาณน้ำที่อยู่ในตัวอย่างดินนั้นเรียกว่าความชื้นในดิน ความชื้นนั้นเป็นสิ่งสำคัญมากและจำเป็นจะต้องอยู่ในระดับที่สมดุล ไม่แห้งหรือเปียกจนเกินไปเพื่อให้สิ่งมีชีวิตได้ดูดเอาไปเป็นอาหารได้ โดยเฉพาะอย่างยิ่ง ความชื้นในดินควรจะต้องมีความสัมพันธ์กับความต้องการของสิ่งมีชีวิตแต่ละชนิดทั้งต้นไม้ สัตว์ และสิ่งมีชีวิตชนิดอื่นๆ ในระบบนิเวศ สิ่งมีชีวิตบางชนิดต้องการความชื้นสูง อาทิ ต้นเฟิร์นและตัวซาลาแมนเดอร์ ส่วนสิ่งมีชีวิตอื่นๆ อย่างต้นตะบองเพชรหรืองูนั้นปรับตัวให้เข้ากับสภาพแวดล้อมของทะเลทรายและต้องการน้ำน้อยมาก แต่โดยส่วนใหญ่แล้ว ดินที่มีความชื้นสม่ำเสมอนั้นก็ยังเป็นเสมือนสวรรค์ของพืชและเหล่าสัตว์ขนาดเล็กที่อาศัยอยู่ในดิน

Sience S
Technology T
Engineering E
Mathematics M

ที่เกี่ยวข้อง

เป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน

บทนำ

ปริมาณน้ำที่อยู่ในตัวอย่างดินนั้นเรียกว่าความชื้นในดิน ความชื้นนั้นเป็นสิ่งสำคัญมากและจำเป็นจะต้องอยู่ในระดับที่สมดุล ไม่แห้งหรือเปียกจนเกินไปเพื่อให้สิ่งมีชีวิตได้ดูดเอาไปเป็นอาหารได้ โดยเฉพาะอย่างยิ่ง ความชื้นในดินควรจะต้องมีความสัมพันธ์กับความต้องการของสิ่งมีชีวิตแต่ละชนิดทั้งต้นไม้ สัตว์ และสิ่งมีชีวิตชนิดอื่นๆ ในระบบนิเวศ สิ่งมีชีวิตบางชนิดต้องการความชื้นสูง อาทิ ต้นเฟิร์นและตัวซาลาแมนเดอร์ ส่วนสิ่งมีชีวิตอื่นๆ อย่างต้นตะบองเพชรหรืองูนั้นปรับตัวให้เข้ากับสภาพแวดล้อมของทะเลทรายและต้องการน้ำน้อยมาก แต่โดยส่วนใหญ่แล้ว ดินที่มีความชื้นสม่ำเสมอนั้นก็ยังเป็นเสมือนสวรรค์ของพืชและเหล่าสัตว์ขนาดเล็กที่อาศัยอยู่ในดิน

สภาพความชื้นในดินนั้นส่งผลต่อโครงสร้างของดินในหลายปัจจัย ดินที่มีน้ำอยู่มากเกินไปหรือไม่สามารถระบายน้ำได้อย่างเหมาะสมอาจเกิดเซาะหรือดินถล่มได้ ส่วนดินที่แห้งจนเกินไปก็จะกลายเป็นดินแข็งและแน่น ขาดความร่วนซุย ดังนั้น ดินชนิดต่างๆ ก็จะตอบสนองต่อความชื้นได้ต่างกันออกไป ดินทรายนั้นสามารถระบายน้ำออกได้อย่างรวดเร็ว แต่ดินเหนียวนั้นอุ้มน้ำไว้และมีความชุ่มน้ำกว่า เนื่องจากความชื้นมีความสำคัญต่อดินอย่างมาก แต่ทว่าเราจะวัดได้อย่างไร ในการทดลองนี้ นักเรียนจะได้เรียนรู้วิธีการใช้สเกลสีในการระบุค่าความชื้นของดิน

วัตถุประสงค์หลัก
  1. เพื่อเสริมสร้างความเข้าใจในเรื่องความแตกต่างระหว่างตัวอย่างดินแห้งและดินอุ้มน้ำ
  2. เพื่อเสริมสร้างความเข้าใจว่าสีของดินจะเป็นอย่างไรหากเราเติมน้ำลงไป
  3. เพื่อเสริมสร้างความเข้าใจถึงวิธีการใช้ผลการทดลองที่ได้ไประบุค่าระดับความชื้นในตัวอย่างดินชนิดอื่นๆ
คำถามชี้นำ
  1. สีของดินมีการเปลี่ยนแปลงไปอย่างไรเมื่อมีความชื้นหรือแห้ง
  2. เราจะสร้างสเกลสีได้อย่างไร
  3. ดินที่มีชนิดต่างกันจะมีสีที่ต่างกันออกไปหรือไม่เมื่อมีความชื้นหรือแห้ง

ผู้เขียน

Brynie, F.H., 2005. Parent's Crash Course: Elementary School Science Fair Projects, Hoboken, NJ: Wiley Publishing Inc. pp 162-164. Sara Agee, Ph.D., Science Buddies, Teisha Rowland, Ph.D., Science Buddies, "Soil Color and Moisture." Science Buddies, 12 Jan. 2020, https://www.sciencebuddies.org/science-fair-projects/project-ideas/Geo_p011/geology/soil-color-and-moisture