ข่าวและกิจกรรม

การประชุม GovInsider Live

GovInsider Live

16 - 17 ตุลาคม 2562

ศูนย์การประชุมสหประชาชาติ กรุงเทพ

GovInsider Live งานประชุมที่จะนำเสนอผลิตภัณฑ์และบริการสู่ผู้ชมจากหน่วยราชการในเอเชีย จึงเป็นโอกาสอันดีที่จะได้ร่วมกันอภิปรายอย่างกว้างขวางเกี่ยวกับแพลตฟอร์ม SEADSTEM และนำเสนอถึงวิธีการนำไปใช้ในการศึกษาในแวดวงสะเต็มศึกษา พร้อมแนวทางที่เน้นทักษะแห่งศตวรรษที่ 21 การสนทนากลุ่มที่งานประชุมจะมีเวลา 90 นาที ซึ่งเป็นการอภิปรายอย่างเข้มข้นในหัวข้อที่กำหนดเฉพาะ และที่กลุ่มสนทนาที่ 3 “การศึกษาและทักษะ” จะเป็นส่วนที่จะพูดคุยเกี่ยวกับ SEADSTEM โดยเฉพาะ โดยมีเป้าหมายเพื่อนำเสนอและสร้างเครือข่ายกับหน่วยงานพันธมิตรระดับนานาชาติและระดับภูมิภาคอื่นๆ

กิจกรรมเพิ่มเติม