ข่าวและกิจกรรม

การประชุมเชิงปฏิบัติการแห่งชาติครั้งแรกของ SEADSTEM 2020 ในประเทศเมียรม่าร์

Myanmar-Workshop Goethe-Institut Myanmar

February 8-9, 2020

Yangon

การประชุมเชิงปฏิบัติการระดับชาติครั้งแรกของ SEADSTEM ในปี 2020 จัดขึ้นที่ประเทศเมียนม่าร์ในวันที่ 8-9 กุมภาพันธ์ที่ย่างกุ้ง โดยร่วมมือกับโรงเรียนนานาชาติ Brainworks ซึ่งเป็นพันธมิตรของ SEADSTEM มีอาจารย์กว่า 30 คนจากย่างกุ้ง มัณฑะเลย์ และเนย์ปิดอว์ จะเข้าร่วมการประชุมเชิงปฏิบัติการในครั้งนี้ด ้วย การประชุมเชิงปฏิบัติการมีวัตถุประสงค์เพื่อนำเสนอสื่อการสอนที่หลากหลายจาก SEADSTEM และทรัพยากรสื่อในช่องทางอิเล็กทรอนิกส์เมียนมาร์ (โครงการโดยสถาบันเกอเธ่และ GIZ) และเพื่อเสริมสร้างความสามารถและความเข้าใจของครูโดยใช้วิธี STEM ในชั้นเรียนโดยทั่วไป
การประชุมเชิงปฏิบัติการจะมีการติดตามประเมินผลกับครูและนักเรียน เพื่อพิจารณาว่าสื่อการสอนมีประสิทธิภาพอย่างไรในการใช้งานจริง

กิจกรรมเพิ่มเติม