သတင်း အဖြစ်အပျက်

GovInsider Live ညီလာခံ

GovInsider Live

အောက်တိုဘာ ၁၆-၁၇၊ ၂၀၁၉။

ကမ္ဘာ့ကုလသမဂ္ဂ ညီလာခံခန်းမ၊ ဘန်ကောက်။

GovInsider Live သည် ကုန်ပစ္စည်းအသစ်များနှင့် ဝန်ဆောင်မှုများအား အာရှရှိ ပြည်သူဝန်ထမ်းများအား တင်ပြပေးလျက်ရှိသည်။ ၎င်းသည် SEADSTEM နှင့်ပတ်သက်၍ ဆွေးနွေးရန်နှင့် နိုင်ငံ၏ ပညာရေးကို STEM နယ်ပယ်နှင့် ၂၁ ရာစု စွမ်းရည် ချဉ်းကပ်မှုအတွင်း မည်သို့ ပေါင်းစပ်မှုပြုလုပ်နိုင်ကြောင်းကို ရှင်းလင်းပြနိုင်မည့် အခွင့်အရေးဖြစ်သည်။ ညီလာခံတွင် ပညာရပ်တစ်ခုနှင့်ပတ်သက်၍ အကြိတ်အနယ်ဆွေးနွေးနိုင်ရန်အတွက် အဖွဲ့များအား မိနစ် ၉၀ အချိန်ပေးထားသည်။ အဖွဲ့ ၃ ဖြစ်သည့် “ပညာရေးနှင့် စွမ်းရည်များ” သည် SEADSTEM နှင့် ပတ်သက်၍ အထူးရည်စူးထားသည့် ကဏ္ဍဖြစ်ပြီး နိုင်ငံများမှ ပူးပေါင်းဆောင်ရွက်မှု ကွန်ရက်များနှင့် နှင့် အခြားသော ဒေသများမှ ပူးပေါင်းဆောင်ရွက်သူများကို ဖော်ထုတ်၍ ချိတ်ဆက်မှု ပြုလုပ်နိုင်ရန် ရည်ရွယ်သည်။

နောက်ထပ်ဖြစ်ရပ်များ