SEADSTEM

การเชื่อมต่อกันระหว่าง STEM (สะเต็ม) กับเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืนเป็นสูตรทรงประสิทธิภาพในการพัฒนาทักษะในศตวรรษที่ 21 ที่สำคัญยิ่งในโลกทัศน์ปัจจุบัน

ด้วยการบูรณาการสะเต็มศึกษา (วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี วิศวกรรม และคณิตศาสตร์) ร่วมกับเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน (SDGs) ผู้เรียนไม่เพียงแต่ได้เริ่มรู้จักกับความซับซ้อนในสิ่งท้าทายระดับโลกเท่านั้น แต่ยังได้รับเครื่องมือและวิธีในการคิดอย่างมีวิจารณญาณ แก้ปัญหาที่ซับซ้อน และสร้างนวัตกรรมเพื่อการแก้ปัญหาอย่างยั่งยืนอีกด้วย

SEADSTEM - แพลตฟอร์มสะเต็มดิจิทัลสำหรับภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ ซึ่งเป็นโครงการของสถาบันเกอเธ่ในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ ให้บริการแหล่งข้อมูลทางการศึกษาแบบเปิดในภาษาอังกฤษ ภาษาพม่า ภาษาอินโดนีเซีย ภาษาไทย และภาษาเวียดนาม เพื่อสนับสนุนผู้สอนวิชาวิทยาศาสตร์ในภูมิภาคนี้ในการดำเนินกิจกรรมสะเต็มโดยใช้โครงงานเป็นฐาน วิธีนี้จะส่งเสริมการเรียนรู้และการมีส่วนร่วมอย่างแข็งขัน ซึ่งผู้เรียนจะนำความรู้ทางทฤษฎีไปใช้กับสถานการณ์ในโลกแห่งความเป็นจริง ส่งเสริมความเข้าใจเกี่ยวกับวิชาเหล่านี้และความเกี่ยวข้องกับ SDGs ในเชิงลึกยิ่งขึ้น

STEM (สะเต็ม) มีลำดับความสำคัญสูงสุดในนโยบายและยุทธศาสตร์การศึกษาระดับชาติในทุกประเทศของ ASEAN (สมาคมประชาชาติแห่งเอเชียตะวันออกเฉียงใต้) ด้วยการทำให้สื่อการเรียนเหล่านี้เข้าถึงได้อย่างอิสระทางออนไลน์ในห้าภาษาที่ใช้ในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ SEADSTEM มุ่งหวังที่จะขจัดอุปสรรคด้านภาษาและตรวจสอบให้แน่ใจว่านักการศึกษาที่ให้ความสนใจทุกคนมีอุปกรณ์ครบครันในการสร้างแรงบันดาลใจและเตรียมความพร้อมให้กับผู้สร้างความเปลี่ยนแปลงรุ่นต่อไป และในการสนับสนุนผู้สอนให้ปฏิบัติตามกลยุทธ์ของ STEM (สะเต็ม) ภายใต้กระทรวงศึกษาธิการของแต่ละประเทศ

วิธีนี้เป็นการเตรียมความพร้อมให้เยาวชนเป็นผู้ร่วมให้ข้อมูลในเชิงรุกต่อสังคม มีความสามารถในการตัดสินใจอย่างชาญฉลาด และผลักดันให้เกิดการเปลี่ยนแปลงในเชิงบวก

ทักษะในศตวรรษที่ 21

การบูรณาการสะเต็มศึกษาและการพัฒนาทักษะในศตวรรษที่ 21 เป็นหัวใจสำคัญในนโยบายและยุทธศาสตร์การศึกษาของประเทศในกลุ่มอาเซียน ผูสอนมีบทบาทสำคัญในกระบวนทัศน์นี้โดยทำหน้าที่เป็นผู้อำนวยความสะดวกที่แนะนำนักเรียนผ่านการเรียนรู้โดยใช้โครงงานเป็นฐานและการประยุกต์ใช้ STEM ในโลกแห่งความเป็นจริง ความสามารถในการปรับตัวและยอมรับวิธีการสอนแบบใหม่เป็นสิ่งจำเป็นในการสร้างแรงบันดาลใจและการมีส่วนร่วมของผู้เรียน

Goethe-Institut Logo

สถาบันเกอเธ่เป็นสถาบันทางวัฒนธรรมของสหพันธ์สาธารณรัฐเยอรมันที่มีอยู่ 157 แห่งใน 98 ประเทศทั่วโลก

www.goethe.de

สถาบันเกอเธ่ส่งเสริมความรู้ด้านภาษาเยอรมันในต่างประเทศและเสริมสร้างความร่วมมือทางวัฒนธรรมระหว่างประเทศ เรานำเสนอภาพลักษณ์ที่ครอบคลุมของประเทศเยอรมนี โดยการให้ข้อมูลเกี่ยวกับชีวิตทั้งในแง่มุมทางวัฒนธรรม สังคม และการเมืองในประเทศของเรา งานกิจกรรมทางวัฒนธรรมและการศึกษาของเราช่วยกระตุ้นให้เกิดการแลกเปลี่ยนทางวัฒนธรรม และการมีส่วนร่วมทางวัฒนธรรม อีกทั้งยังเสริมสร้างการพัฒนาโครงสร้างในภาคประชาสังคมและส่งเสริมการเคลื่อนไหวทั่วโลก ด้วยเครือข่ายของสถาบันเกอเธ่

ศูนย์เกอเธ่ สมาคมทางวัฒนธรรม ห้องอ่านหนังสือ ศูนย์สอบ และศูนย์การเรียนภาษา เราเป็นเสมือนประตูบานแรกที่เชื่อมผู้คนสู่ประเทศเยอรมนีมานานกว่า 60 ปี พันธมิตรของสถาบันที่มีความร่วมมือกันมาอย่างยาวนานนั้น ประกอบไปด้วยองค์กรและบุคคลชั้นนำในกว่า 90 ประเทศทั่วโลก สร้างความเชื่อมั่นที่ยั่งยืนในเยอรมนี เราเป็นพันธมิตรสำหรับทุกองค์กรที่มีความเกี่ยวข้องกับประเทศและวัฒนธรรมเยอรมัน มีการทำงานอย่างเป็นอิสระและปราศจากนัยทางการเมือง