ធនធាន

បម្លែងទឹកអំបិលទៅជាទឹកសាប

Intermediate
Turning Salt Water into Fresh Water Photo: © iStock_Michał-Chodyra
1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (2 )
Loading...
Resource Type
Project
Subjects
Chemistry Physics
Topics
Sustainability
Time for activity
01:00

នៅក្នុងពិសោធន៍នេះ សិស្សនឹងរៀនអំពីគំនិតនៃការផ្លាស់ប្តូរស្ថានភាពរាវនៅក្នុងការរចនា និងប្រើប្រាស់ថាមពលដែលមានដើម្បីបំលែងទឹកប្រៃទៅជាទឹកសាប។

Sience S
Technology T
Engineering E
Mathematics M
Introduction

ទឹកភាគច្រើននៅលើផ្ទៃផែនដីស្ថិតនៅក្នុងសមុទ្រ។ ទឹកសមុទ្រមានជាតិប្រៃពីព្រោះវាមានសារធាតុរ៉ែជាច្រើន រួមទាំងអំបិល។ សារពាង្គកាយជាច្រើនលូតលាស់ និងមានគុណយ៉ាងល្អនៅក្នុងទឹកអំបិល ប៉ុន្តែអ្នកខ្លះទៀតរស់នៅក្នុងបរិស្ថាននៃទឹកសាប។ មនុស្សត្រូវការទឹកសាប ច្រើនជាងទឹកអំបិល។ ទឹកសាបភាគច្រើនទទួលបានពីក្នុងដី ប៉ុន្តែមិនមែនដីទាំងអស់ដែលរមនុស្សរស់នៅសុទ្ធតែមានធនធានទឹកស្អាតនោះទេ។ តំបន់ក្បែរឆ្នេរសមុទ្រមានទឹកប្រៃច្រើនពីសមុទ្រ ប៉ុន្តែកម្រមានទឹកសាបណាស់។ តើយើងអាចប្រែក្លាយទឹកអំបិលទៅជាទឹកសាបបានទេ?
សកម្មភាពនេះនឹងផ្តោតលើដំណើរការដែលពាក់ព័ន្ធនឹងការបំលែងទឹកអំបិលទៅជាទឹកសាប។ នៅក្នុងការពិសោធន៍នេះនិស្សិតនឹងរៀនអំពីគំនិតនៃការផ្លាស់ប្តូរស្ថានភាពរាវនៅក្នុងការរចនា និងប្រើប្រាស់ថាមពលដើម្បីបំលែងទឹកប្រៃទៅជាទឹកសាប។

ចំណុចរំពុះនៃទឹកគឺ100អង្សាសេ។ ទោះជាយ៉ាងណាក៏ដោយនេះមិនមានន័យថាទឹកនឹងចាប់ផ្តើមហួតនៅ 100 អង្សារនោះទេ។ សូម្បីតែនៅសីតុណ្ហភាពក្រោម 100 អង្សា ដំណើរការនៃការហួតទឹកអាចកើតឡើង។ អំបិលត្រូវបានបំបែកចេញពីទឹកតាមរយៈការហួត។ នៅសីតុណ្ហភាពក្រោម 100អង្សារ អំបិលនឹងមិនហួតខ្លាំងទេ ព្រោះចំណុចរលាយនៃអំបិលគឺដល់ទៅ800អង្សារ។ ដូច្នេះទឹកហួតនៅក្រោម 100 អាចបំបែកទឹកចេញពីអំបិល។ ដើម្បីឱ្យទឹកពុះ អ្នកអាចប្រើភ្លើង ឬពន្លឺព្រះអាទិត្យ។ ចំហាយទឹក អាចត្រូវបានប្រមូលម្តងទៀតដោយបំលែងចំហាយទឹកទៅក្នុងទឹកតាមរយៈដំណើរការត្រជាក់កំឡុងពេលដែលចំហាយទឹកប៉ះនឹងផ្ទៃត្រជាក់ហើយបង្ហូរចូលក្នុងធុង។
ដំណើរការនេះត្រូវបានគេហៅថាទឹកបិត។

Key Objectives
  1. យល់ដឹងថាការឡើងកំដៅអាចផ្លាស់ប្តូរស្ថានភាពរបស់វត្ថុពីរាវទៅជាឧស្ម័ន។
  2. រយល់ដឹងថាកំណញើសកើតឡើងនៅពេលចំហាយទឹកប្រែជារាវតាមរយៈការត្រជាក់។
  3. យល់ដឹងថាទឹកនិងអំបិលអាចត្រូវបានបំបែកតាមរយៈការហួត។ អនុវត្តវិធីសាស្រ្តនៃការបំបែកទឹកអំបិលនៅក្នុងជីវិតប្រចាំថ្ងៃ។
Guiding Questions
  1. តើយើងអាចធ្វើឱ្យទឹកអំបិលហួតបានយ៉ាងដូចម្តេច?
  2. តើអាចត្រង និងរក្សាទុកចំហាយទឹកបានដោយរបៀបណា?
  3. តើយើងអាចបញ្ចោញចំហាយទឹកម្តងទៀតយ៉ាងដូចម្តេច? ប្រើកំដៅ រឺត្រជាក់? ហេតុអ្វី?
  4. តើធ្វើដូចម្តេចដើម្បីសាងសង់សំណង់ដើម្បីកំដៅទឹកប្រៃ និងផ្ទុកចំហាយទឹកនៅក្នុងធុងផ្សេង?

Authors

Dr. Dharma Palekahelu, Dr. Ferdy Rondonuwu

Videos

YouTube

By loading the video, you agree to YouTube's privacy policy.
Learn more

Load video