ធនធាន

កម្រិតប្រតិកម្មរបស់អ្នក

Beginner
Rate Your Reaction Photo: © iStock Worledit
1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (1 )
Loading...
Resource Type
Experiment
Subjects
Chemistry
Topics
Scientific Inquiry
Time for activity
3 ម៉ោង

នៅក្នុងសកម្មភាពនេះ យើងនឹងធ្វើការស៊ើបអង្កេតអំពីឥរិយាបថនៃសមាសធាតុនីមួយៗអត្រាប្រតិកម្ម និងលទ្ធផលនៃប្រតិកម្មគីមីរវាងសមាសធាតុទាំងពីរ។

Sience S
Technology T
Engineering E
Mathematics M
Introduction

ពិភពលោករបស់យើងវិវត្តជុំវិញ អាស៊ីត និងអាល់កាឡាំងនៃវត្ថុធាតុដើម។ ពីអាហារដែលយើងទទួលទាន ផលិតផលដែលយើងប្រើ និងសូលុយស្យុងដែលយើងប្រើប្រាស់។ ប្រសិនបើទទួលទានខុស ពួកវាអាចបង្កជាបញ្ហាសុខភាព និងរហូតដល់ស្លាប់ទៀតផង។

ដូច្នេះយើងត្រូវតែយល់ពីឥរិយាបថរបស់ធាតុនីមួយៗ ទាំងអាស៊ីត និងបាសក្នុងជីវិតរបស់យើង។ ប្រតិកម្មគីមីរវាងអាស៊ីត និងបាសមានច្រើននៅក្នុងដំណើរការប្រចាំថ្ងៃរបស់ពួកយើង។
ឧទាហរណ៍នៅក្នុងវិស័យវេជ្ជសាស្ត្រ ប្រតិកម្មគីមីរវាងធាតុទាំងពីរមានសារៈសំខាន់ណាស់នៅក្នុងឧស្សាហកម្មឱសថ។ មនុស្សម្នាក់អាចញ៉ាំអាហារដែលត្រូវការពេលយូរដើម្បីរំលាយដូចជាភីហ្សា ដូច្នេះវាជំរុញដល់ការបញ្ចេញអាស៊ីតអ៊ីដ្រូក្លរីកនៅក្នុងក្រពះ។ នៅពេលដែលអាស៊ីតអ៊ីដ្រូក្លរីកលើសកំណត់ វាអាចបណ្តាលឱ្យក្រហាយទ្រូង ដែលគេត្រូវការព្យាបាលតាមរយៈការប្រើថ្នាំអាណាតូស (បាស) ដើម្បីបន្សាប។

នៅក្នុងសកម្មភាពនេះយើងនឹងធ្វើការសង្កេតអំពីឥរិយាបថនៃសមាសធាតុនីមួយៗ កម្រិតប្រតិកម្ម និងលទ្ធផលនៃប្រតិកម្មគីមីរវាងសមាសធាតុទាំងពីរ។

Key Objectives
 1. កំណត់លក្ខណៈសម្បត្តិរបស់អាស៊ីត និងបាស។
 2. យល់ដឹងអំពីលទ្ធផលនៃប្រតិកម្មផ្សេងៗពីកម្រិត pH ផ្សេងៗគ្នានៃសារធាតុរំលាយ។
 3. ស្វែងយល់ពីកម្រិតប្រតិកម្ម។
 4. យល់ដឹងអំពីការអនុវត្តនូវទ្រឹស្តីនេះក្នុងជីវិតប្រចាំថ្ងៃ។
Guiding Questions
 1. តើចង្អុលពណ៌សូលុយស្យុងរបស់អ្នកមានពណ៌អ្វី?
 2. តើធាតុចង្អុលពណ៌សូលុយស្យុងពណ៌អ្វីនៅពេលដែលប្រើសូលុយស្យុងផ្សេងៗគ្នា?
 3. ដោយផ្អែកលើពណ៌របស់វាតើតម្លៃ pH ដែលត្រូវបានព្យាករណ៍សម្រាប់សូលុយស្យុងនីមួយៗប៉ុន្មាន?
 4. តើបាស់ និងអាស៊ីតមានលក្ខណៈសម្បត្តិអ្វីខ្លះ?
 5. តើប្រតិកម្មគីមីរវាងបាស់ និងអាស៊ីតគឺជាអ្វី?
 6. តើអ្វីទៅជាផលិតផលនៃប្រតិកម្មបាស់ និងអាស៊ីត?
 7. តើអ្វីដែលធ្វើឱ្យបាឡុងប៉ោង?

Authors

Daryl Albright