ในการช่วยให้นักเรียนได้รับประโยชน์จากการเรียนรู้แบบบูรณาการสะเต็มศึกษา ครูผู้สอนจำเป็นจำต้องมีความเข้าใจในแนวคิด รวมไปถึงความเป็นไปได้และแง่มุมที่ซับซ้อนทั้งหมดเสียก่อน เพื่อให้สามารถนำไปใช้ในทางปฏิบัติและแบ่งปันความรู้แก่นักเรียนได้ เมื่อนำไปใช้อย่างเหมาะสม กระบวนการจัดการเรียนรู้แบบบูรณาการของสะเต็มศึกษาสามารถช่วยสร้างความแตกต่างได้อย่างมากในวิธีการที่นักเรียนมองโลกและแก้ปัญหาต่างๆ เป้าหมายของ SEADSTEM คือการส่งเสริมให้แนวทางดังกล่าวได้รับการเผยแพร่ไปทั่วทั้งภูมิอาเซียนอย่างมีประสิทธิภาพ

การอบรม

การฝึกอบรมจะมีการจัดขึ้นในทุกประเทศโดยครูผู้สอน เพื่อเผยแพร่แนวทางการสอนแบบบูรณาการของสะเต็มศึกษาและแนะนำการใช้งานแพลตฟอร์มออนไลน์ ในแต่ละประเทศ

โปรดติดตามที่หน้าข่าวสารและกิจกรรมของเรา เพื่อรับทราบข้อมูลเกี่ยวกับการจัดเวิร์คชอปครั้งต่อไปใกล้บ้านท่าน เวิร์คชอป SEADSTEM ไม่มีการเก็บค่าใช้จ่าย แต่จะต้องทำการลงทะเบียนล่วงหน้าและมีที่นั่งจำกัด

เมื่อนำไปใช้อย่างเหมาะสม กระบวนการจัดการเรียนรู้แบบบูรณาการของสะเต็มศึกษาสามารถช่วยสร้างความแตกต่างได้อย่างมากในวิธีการที่นักเรียนมองโลกและแก้ปัญหาต่างๆ

เวิร์คชอป

วัตถุประสงค์ของการจัดเวิร์คชอปมีดังนี้

  • เพื่อเสริมสร้างการตระหนักรู้ในเรื่องความสำคัญของการศึกษาแบบสะเต็มศึกษา
  • เพื่อเปรียบเทียบระหว่างทฤษฎีการสอนแบบดั้งเดิมกับการสอนแบบสะเต็มศึกษา
  • เพื่อให้เห็นถึงความท้าทายที่ครูผู้สอนต้องพบเมื่อนำแนวทางการสอนแบบสะเต็มศึกษาไปใช้
  • เพื่อพัฒนาวิธีการในการนำแนวคิดสะเต็มศึกษาไปใช้ได้อย่างมีประสิทธิภาพ
  • เพื่อแนะนำเบื้องต้นเกี่ยวกับแพลตฟอร์มออนไลน์ SEADSTEM
  • และเพื่อให้เวลาผู้เข้าร่วมในการลองเข้าใช้เว็บไซต์และเนื้อหาด้วยตนเอง
    เพื่อลองทำกิจกรรมหนึ่งหรือสองกิจกรรมจากสื่อที่มี
  • เพื่อรวบรวมหัวข้อหลักที่เป็นไปได้ในอนาคตสำหรับแพลตฟอร์ม SEADSTEM