SEADSTEM แพลตฟอร์มดิจิทัลด้านสะเต็มศึกษาระดับภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ ยึดมั่นในปรัชญาที่มีพื้นฐานมาอย่างยาวนานและสำคัญที่สุดในการแก้ปัญหาจากมุมมองอันหลากหลายและการบูรณาการสหวิชาการ เพื่อเตรียมความพร้อมให้เยาวชนสู่ความท้าทายในศตวรรษที่ 21

ทักษะแห่งศตวรรษที่ 21

เป็นคำที่ใช้ในแนวคิดนานาชาติที่ครอบคลุมทักษะและการจัดการเรียนรู้ที่สำคัญ ซึ่งนักการศึกษา ผู้นำธุรกิจ นักวิชาการ และหน่วยงานภาครัฐต้องการ เพื่อนำไปสู่ความสำเร็จในสังคมดิจิทัลที่เปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว หลายทักษะเหล่านี้เชื่อมโยงกับการคิดวิเคราะห์ การแก้ปัญหาที่ซับซ้อน และการทำงานเป็นทีม ทักษะเหล่านี้แตกต่างจากทักษะทางวิชาการแบบดั้งเดิม โดยไม่ได้ขึ้นอยู่กับการได้มาซึ่งความรู้ แต่ยังรวมถึงการทำงานร่วมกับผู้อื่น การวิเคราะห์ การนำเสนอ และการแบ่งปันความรู้ที่ได้เรียนรู้

นักเรียนที่เรียนตามแนวทางสะเต็มศึกษาจะสามารถระบุปัญหา นำความรู้ไปใช้ บูรณาการแนวคิดที่ต่างกันได้ เข้าใจปัญหาที่ซับซ้อน และนำมาพัฒนาไปสู่ทางออกที่มีนวัตกรรมและสามารถแก้ปัญหาเหล่านั้นได้

ส่วนสำคัญของแนวคิดเรื่อง ทักษะแห่งศตวรรษที่ 21 คือแนวคิดสะเต็มศึกษา (STEM) ซึ่งเป็นแนวทางการศึกษาแบบสหวิทยาการที่ไม่เพียงแต่ให้ความสำคัญกับวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี วิศวกรรมศาสตร์ หรือคณิตศาสตร์ในการจัดการศึกษาของนักเรียนเท่านั้น แต่สิ่งที่แนวคิดในการจัดการเรียนการสอนแบบสะเต็มศึกษายังเน้นด้วยคือการบูรณาการเอาความรู้ทุกวิชาที่จะนำไปสู่การแก้ปัญหาในแง่มุมต่างๆ ของชีวิตได้ ไม่ว่าจะเป็นปัญหาด้านสิ่งแวดล้อม สังคม กฎหมาย การเมืองและเศรษฐกิจ นักเรียนที่เรียนตามแนวทางสะเต็มศึกษาจะสามารถระบุปัญหา นำความรู้ไปใช้ บูรณาการแนวคิดที่ต่างกันได้ เข้าใจปัญหาที่ซับซ้อน และนำมาพัฒนาไปสู่ทางออกที่มีนวัตกรรมและสามารถแก้ปัญหาเหล่านั้นได้

ASEAN

ASEAN (อาเซียน - สมาคมประชาชาติแห่งเอเชียตะวันออกเฉียงใต้) ให้ความสำคัญกับการพัฒนา ทักษะแห่งศตวรรษที่ 21 ในภูมิภาค ซึ่งได้รับการเน้นย้ำโดยหน่วยงานทางการศึกษาท้องถิ่นหลายแห่ง ในฐานะเป้าหมายเชิงกลยุทธ์ในแผนงานนโยบายด้านการศึกษาระดับชาติ ประเทศสมาชิกต่างๆ มีวิสัยทัศน์ร่วมกัน เพื่อมุ่งเสริมสร้างความสามารถในการแข่งขันของอาเซียนผ่านทางการศึกษา แนวทางสะเต็มศึกษาแบบบูรณาการจึงมีบทบาทสำคัญในเรื่องนี้ เพราะเป็นแนวทางที่เสริมสร้างทักษะที่มีความสำคัญใน ทักษะแห่งศตวรรษที่ 21 ไม่ว่าจะเป็น การคิดเชิงวิพากษ์ การสื่อสาร การทำงานเป็นทีม และความคิดสร้างสรรค์

Goethe-Institut Logo

สถาบันเกอเธ่เป็นสถาบันทางวัฒนธรรมของสหพันธ์สาธารณรัฐเยอรมันที่มีอยู่ 157 แห่งใน 98 ประเทศทั่วโลก

สถาบันเกอเธ่ส่งเสริมความรู้ด้านภาษาเยอรมันในต่างประเทศและเสริมสร้างความร่วมมือทางวัฒนธรรมระหว่างประเทศ เรานำเสนอภาพลักษณ์ที่ครอบคลุมของประเทศเยอรมนี โดยการให้ข้อมูลเกี่ยวกับชีวิตทั้งในแง่มุมทางวัฒนธรรม สังคม และการเมืองในประเทศของเรา งานกิจกรรมทางวัฒนธรรมและการศึกษาของเราช่วยกระตุ้นให้เกิดการแลกเปลี่ยนทางวัฒนธรรม และการมีส่วนร่วมทางวัฒนธรรม อีกทั้งยังเสริมสร้างการพัฒนาโครงสร้างในภาคประชาสังคมและส่งเสริมการเคลื่อนไหวทั่วโลก
ด้วยเครือข่ายของสถาบันเกอเธ่ ศูนย์เกอเธ่ สมาคมทางวัฒนธรรม ห้องอ่านหนังสือ ศูนย์สอบ และศูนย์การเรียนภาษา เราเป็นเสมือนประตูบานแรกที่เชื่อมผู้คนสู่ประเทศเยอรมนีมานานกว่า 60 ปี พันธมิตรของสถาบันที่มีความร่วมมือกันมาอย่างยาวนานนั้น ประกอบไปด้วยองค์กรและบุคคลชั้นนำในกว่า 90 ประเทศทั่วโลก สร้างความเชื่อมั่นที่ยั่งยืนในเยอรมนี เราเป็นพันธมิตรสำหรับทุกองค์กรที่มีความเกี่ยวข้องกับประเทศและวัฒนธรรมเยอรมัน มีการทำงานอย่างเป็นอิสระและปราศจากนัยทางการเมือง

www.goethe.de
SEAMEO STEM-ED Logo

ศูนย์ระดับภูมิภาคว่าด้วยสะเต็มศึกษาของ SEAMEO (SEAMEO STEM-ED) เป็นหนึ่งในศูนย์ภูมิภาคของ SEAMEO ซึ่งจัดโดยรัฐบาลไทย

บทบาทของศูนย์ SEAMEO STEM-ED ทำหน้าที่พัฒนาศักยภาพและสร้างความเข้มแข็งในด้านสะเต็มศึกษา เป็นศูนย์พัฒนาและเผยแพร่องค์ความรู้ระดับภูมิภาคด้วยงานวิจัยเกี่ยวกับวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี วิศวกรรมศาสตร์และคณิตศาสตร์ ที่มีคุณภาพทั้งในประเทศไทยและในประเทศสมาชิกซีมีโอ ซึ่งมีความสอดคล้องกับนโยบายของรัฐบาลเรื่องการส่งเสริมสะเต็มศึกษาเพื่อพัฒนาทรัพยากรให้มีคุณภาพ และไม่เพียงเสริมสร้างนโยบายในการพัฒนาสะเต็มศึกษาเพียงเท่านั้น แต่ยังทำหน้าที่เป็นศูนย์ข้อมูลและแลกเปลี่ยนประสบการณ์ในหมู่ประเทศสมาชิกและผู้เชี่ยวชาญด้านการศึกษาอีกด้วย

www.seameo.org
SEAMEO Innotech Logo

ศูนย์เทคโนโลยีนวัตกรรมและนวัตกรรมทางการศึกษาแห่งภูมิภาคของ SEAMEO (SEAMEO INNOTECH) เป็นหนึ่งในศูนย์ภูมิภาคของ SEAMEO ซึ่งจัดโดยรัฐบาลฟิลิปปินส์ (GOP)

SEAMEO INNOTECH มุ่งมั่นทุ่มเทให้กับการระบุปัญหาและความต้องร่วมกันการด้านการศึกษาที่ไม่เหมือนใครของประเทศในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้และการพัฒนาแนวทางที่เป็นนวัตกรรมและเทคโนโลยีเพื่อแก้ไขปัญหาเหล่านี้ ศูนย์ดังกล่าวช่วยพัฒนางานในด้านการศึกษาทั้งในและนอกภูมิภาคโดยการฝึกอบรมและการพัฒนาบุคลากร การวิจัยและประเมินผล เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร และโครงการพิเศษอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกับประเด็นเฉพาะด้านการศึกษาในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ นอกจากนั้นยังให้บริการทางการศึกษาเชิงนวัตกรรมและเทคโนโลยี และแนวทางที่มาจากการวิจัย เพื่อช่วยให้ชุมชนทางการศึกษาในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้สามารถตอบสนองต่อความต้องการและความกังวลในปัจจุบันได้อย่างมีประสิทธิภาพ

www.seameo-innotech.org