ធនធាន

តេស្តសម្ពាធងាយ

Intermediate
Easy Pressure Test Photo: © iStock Bet_Noire
1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars
Loading...
Resource Type
Experiment
Subjects
Chemistry Engineering Physics
Topics
Energy Engineering Process Scientific Inquiry
Time for activity
60-90 នាទី

គម្រោងនេះអនុញ្ញាតឱ្យស្វែងរកប្រធានបទគួរឱ្យចាប់អារម្មណ៍មួយចំនួននៅក្នុងរូបវិទ្យា និងវិស្វកម្ម។ វាជាឱកាសដ៏ល្អមួយដើម្បីរៀនថាតើរាងណាដែលធន់នឹងសម្ពាធបំផុត។

Sience S
Technology T
Engineering E
Mathematics M
Introduction

ទំរង់ផ្សេងគ្នានៃឧបករណ៍ផ្ទុកទប់ទល់នឹងសម្ពាធ ខ្យល់ឬទឹកនៅកម្រិតផ្សេងៗគ្នា។ សកម្មភាពនេះនឹងពន្យល់ពីមូលហេតុដែលដបទឹក ហ្គាស ឬធុងទឹកជាធម្មតាមានរាងស៊ីឡាំង។ សកម្មភាពនេះនឹងអនុញ្ញាតឱ្យសិស្សកសាងគំរូនៃធុង។ ពួកគេក៏នឹងសាកល្បងឧបករណ៍ផ្ទុកដោយប្រើសម្ពាធដើម្បីមើលភាពធន់នៃសម្ពាធនៅក្នុងស្ថានភាពពិត។

គម្រោងនេះអនុញ្ញាតឱ្យស្វែងយល់នូវប្រធានបទគួរឱ្យចាប់អារម្មណ៍មួយចំនួននៅក្នុងរូបវិទ្យា និងវិស្វកម្ម។ វាជាឱកាសដ៏ល្អមួយដើម្បីរៀនថាតើរាងបេបណាដែលធន់នឹងសម្ពាធបំផុត។

Key Objectives
  1. រចនានិងធ្វើពិសោធន៍តេស្តសម្ពាធនៃឧបករណ៍ផ្ទុកដែលមានរាងខុសៗគ្នា។
  2. ពន្យល់អំពីលក្ខណៈរូបរាងនៃធុងដែលអាចទប់ទល់នឹងសម្ពាធខ្ពស់បំផុត និងដែលមិនអាចទប់ទល់នឹងសម្ពាធខ្ពស់បំផុត។
Guiding Questions
  1. ហេតុអ្វីបានជាធុងហ្គាសឬទឹកភាគច្រើនមានរាងស៊ីឡាំង?
  2. តើប្រភេទឧបករណ៍រក្សាទុកបែបណាដែលអាចទប់ទល់នឹងសម្ពាធខ្ពស់បំផុត?
  3. តើរាងឧបករណ៍រក្សាទុកបែបណាដែលអាចទប់ទល់នឹងសម្ពាធខ្ពស់បំផុត?
  4. តើរាងឧបករណ៍រក្សាទុកបែបណាដែលមិនទប់ទល់នឹងសម្ពាធខ្ពស់?

Authors

Dr. Suthida Chamrat, Nong Jurarat