Để học sinh được hưởng lợi từ cách tiếp cận STEM liên ngành, trước tiên giáo viên cần nắm bắt khái niệm này, với tất cả các khả năng và khía cạnh phức tạp của nó, để chúng có thể được đưa vào thực tế và chia sẻ với học sinh. Khi được áp dụng đúng cách, quy trình tích hợp chương trình giảng dạy của phương pháp STEM có thể tạo ra sự khác biệt lớn trong cách học sinh nhìn thế giới – và giải quyết vấn đề. Mục tiêu của SEADSTEM là thúc đẩy hiệu quả phương pháp này trong khu vực ASEAN.

Đào tạo

Các khóa đào tạo diễn ra ở mỗi quốc gia do các hướng dẫn viên hướng dẫn, để phổ biến các phương pháp giảng dạy STEM tích hợp thành công và giới thiệu nền tảng. Hội thảo được tổ chức nhiều lần trong năm tại mỗi quốc gia với các giáo viên đã tham gia các hội thảo SEADSTEM và đã tình nguyện hỗ trợ cho đồng nghiệp trong đất nước.

Vui lòng kiểm tra trang Tin tức & Sự kiện của chúng tôi để biết thông tin về hội thảo tiếp theo. Hội thảo SEADSTEM là miễn phí, nhưng đăng ký là bắt buộc và có giới hạn.

Khi được áp dụng đúng cách, quy trình tích hợp chương trình giảng dạy của phương pháp STEM có thể tạo ra sự khác biệt lớn trong cách học sinh nhìn thế giới – và giải quyết vấn đề.

Hội thảo

Các hội thảo có những mục tiêu chính sau đây:

  • Giúp nhận thức được tầm quan trọng của giáo dục STEM;
  • So sánh các phương pháp giảng dạy thông thường với STEM;
  • Xác định những thách thức mà giáo viên phải đối mặt khi thực hiện giáo dục STEM;
  • Phát triển các hướng tiếp cận để thực hiện giáo dục STEM một cách hiệu quả;
  • Giới thiệu nền tảng SEADSTEM trực tuyến và dành thời gian để khám phá trang web và nội dung của nó;
  • Tiến hành một số hoạt động ví dụ từ các nguồn tài liệu; và
  • Khuyến khích và phát triển các nguồn lực tiềm năng trong tương lai cho nền tảng SEADSTEM.