SEADSTEM cho phép đối thoại giữa các giáo viên STEM ở các nước Đông Nam Á, những người có cơ hội trao đổi ý tưởng và phát triển các ví dụ thực tiễn tốt nhất để cho thấy các khái niệm, nguyên tắc và kỹ thuật STEM được sử dụng như thế nào trong việc phát triển các sản phẩm, quy trình và hệ thống mà học sinh sử dụng trong cuộc sống hàng ngày của họ.

Xây dựng một nền tảng

Điều này được thực hiện bằng cách xây dựng một nền tảng cung cấp cho các bên liên quan khả năng hợp tác phát triển và trao đổi các tài nguyên chất lượng cao về các khái niệm sáng tạo trong giáo dục STEM tích hợp. Vui lòng đăng nhập vào trang web SEADSTEM, để gửi đề xuất cho các tài liệu sẽ được xem xét và chia sẻ trên nền tảng trực tuyến này trong tương lai.

Vui lòng kiểm tra phần Tin tức & Sự kiện để biết thông tin về các sự kiện địa phương, chẳng hạn như các hội thảo SEADSTEM diễn ra gần nơi bạn sinh sống.

Mục tiêu của SEADSTEM là thúc đẩy hiệu quả phương pháp này trong khu vực ASEAN.