SEADSTEM ก่อให้เกิดการแลกเปลี่ยนโดยตรงระหว่างครูผู้ใช้แนวทางการสอนสะเต็มศึกษา ในกลุ่มประเทศเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ ซึ่งจะทำให้ครูมีโอกาสได้แลกเปลี่ยนความคิดและร่วมกันพัฒนาแนวทางปฏิบัติ เพื่อแสดงให้เห็นว่าแนวคิด หลักการและเทคนิคตามแนวสะเต็มศึกษานั้นสามารถนำไปใช้ในการพัฒนาผลงาน กระบวนการและระบบที่นักเรียนจะได้พบเจอในชีวิตประจำวันได้

สร้างแพลตฟอร์ม

เป้าหมายดังกล่าวจะบรรลุได้โดยการสร้างแพลตฟอร์มที่เปิดโอกาสให้ผู้มีส่วนร่วมสามารถร่วมกันพัฒนาและแลกเปลี่ยนแหล่งข้อมูลที่มีแนวคิดด้านนวัตรกรรมของการศึกษาแบบบูรณาการของสะเต็มศึกษา
โปรดลงชื่อเข้าใช้ที่เว็บไซต์ SEADSTEM เพื่อส่งข้อเสนอเกี่ยวกับสื่อข้อมูลในอนาคตเพื่อรับการพิจารณาและนำไปแบ่งปันบนแพลตฟอร์มออนไลน์

โปรดติดตามที่ หน้าข่าวสารและกิจกรรมของเรา เพื่อรับทราบข้อมูลเกี่ยวกับการจัดเวิร์คชอปครั้งต่อไปใกล้บ้านท่าน

เป้าหมายของ SEADSTEM คือการส่งเสริมให้แนวทางดังกล่าวได้รับการเผยแพร่ไปทั่วทั้งภูมิอาเซียนอย่างมีประสิทธิภาพ