ပညာရပ် နယ်ပယ် တစ်ခုမက သက်ဆိုင်သော STEM နည်းလမ်းမှ ကျောင်းသားများ အကျိုးရှိစေရန် အလို့ငှာ ဆရာ/မ များသည် ၎င်း၏ ဖြစ်နိုင်ချေများ နှင့် အစိတ်အပိုင်းများစွာ ဆက်စပ်ပါဝင်သေ ရှူထောင့်များ နှင့်အတူ ထိုအယူအဆကို ဦးစွာ နားလည်သဘောပေါက် ရမည်၊ ထိုမှသာလျှင် လက်တွေ့တွင် လုပ်ဆောင်နိုင်ပြီး ကျောင်းသားများအား ဝေမျှနိုင်မည် ဖြစ်သည်။ သင်ရိုးညွန်းတမ်းကို ပေါင်းစပ်ထားသော STEM နည်းလမ်းအား မှန်မှန်ကန်ကန် အသုံးပြုနိုင်လျှင် ကျောင်းသားများ ကမ္ဘာကြီးအား မြင်ပုံ နှင့် ပြဿနာများအား ဖြေရှင်းရာတွင် ကြီးမားသော ကွဲပြားမှူကို ဖြစ်ပေါ်စေသည်။ SEADSTEM ၏ ရည်ရွယ်ချက်မှာ ထိုနည်းလမ်းအား အာဆီယံ ဒေသတွင် ထိထိရောက်ရောက် မြှင့်တင်ပေးရန် ဖြစ်သည်။

သင်တန်းများ

ဝေမျှနိုင်မည် ဖြစ်သည်။ သင်ရိုးညွန်းတမ်းကို ပေါင်းစပ်ထားသော STEM နည်းလမ်းအား မှန်မှန်ကန်ကန် အသုံးပြုနိုင်လျှင် ကျောင်းသားများ ကမ္ဘာကြီးအား မြင်ပုံ နှင့် ပြဿနာများအား ဖြေရှင်းရာတွင် ကြီးမားသော ကွဲပြားမှူကို ဖြစ်ပေါ်စေသည်။ SEADSTEM ၏ ရည်ရွယ်ချက်မှာ ထိုနည်းလမ်းအား အာဆီယံ ဒေသတွင် ထိထိရောက်ရောက် မြှင့်တင်ပေးရန် ဖြစ်သည်။

နောက်တစ်ကြိမ် အလုပ်ရုံဆွေးနွေးပွဲအတွက် သတင်းအချက်အလက်များကို ကျွန်ုပ်တို့၏ သတင်းများ နှင့် ပွဲများ စာမျက်နှာတွင် ဝင်ရောက်ကြည့်ရှူနိုင်ပါသည်။ SEADSTEM အလုပ်ရုံဆွေးနွေးပွဲများသည် အခမဲ့ ဖြစ်သော်လည်း အကန့်အသတ်ရှိပြီး မှတ်ပုံတင်ရန် လိုအပ်ပါသည်။

နည်းလမ်းအား မှန်မှန်ကန်ကန် အသုံးပြုနိုင်လျှင် ကျောင်းသားများ ကမ္ဘာကြီးအား မြင်ပုံ နှင့် ပြဿနာများအား ဖြေရှင်းရာတွင် ကြီးမားသော ကွဲပြားမှူကို ဖြစ်ပေါ်စေသည်။

အလုပ်ရုံဆွေးနွေးပွဲများ

အလုပ်ရုံဆွေးနွေးပွဲတွင် အောက်ပါ အဓိက ရည်ရွယ်ချက်များ ရှိပါသည် –

  • STEM ပညာရေး၏ အရေးကြီးခြင်း အကြောင်းကို အသိအမြင် ပေးရန်
  • အစဉ်အလာ သင်ကြားခြင်း နည်းလမ်း နှင့် STEM သင်ကြားခြင်းကို နှိုင်းယှဉ်ရန်
  • STEM ပညာရေး အကောင်အထည်ဖော်ရာတွင် ဆရာ/မ များ ရင်ဆိုင်ရသော စိန်ခေါ်မှူများကို ဖော်ထုတ်ရန်
  • STEM ပညာရေး အကျိုးရှိစွာ အကောင်အထည်ဖော်ရန် နည်းလမ်းများကို ဖြစ်ပေါ်စေရန်
  • အွန်လိုင်း SEADSTEM အစီအစဉ်ကို မိတ်ဆက်ရန် နှင့် ဝက်ဘ်ဆိုက် နှင့် ပါဝင်သည့် အကြောင်းအရာများကို ကိုယ်တိုင် လေ့လာကြည့်နိုင်ရန် အချိန်ပေးခြင်း
  • အရင်းအမြစ် အချက်အလက်များမှ ဥပမာ လေ့ကျင့်ခန်းများကို ပြုလုပ်ရန် နှင့်
  • SEADSTEM အစီအစဉ်အတွက် အလားအလာရှိသော အနာဂတ် အရင်းအမြစ်များကို ထုတ်လုပ်ရန် နှင့် တိုက်တွန်းရန် တို့ဖြစ်သည်။