ធនធាន

បម្លែងទឹកអំបិលទៅជាទឹកសាប

កម្រិតមធ្យម។
Photo: © iStock_Michał-Chodyra
1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (2 )
Loading...
ប្រភេទធនធាន
គម្រោង។
ប្រធានបទ
គីមីវិទ្យា។ រូបវិទ្យា។
ប្រធាន​បទ
និរន្តរភាព។
ពេលវេលាសម្រាប់សកម្មភាព។
01:00

នៅក្នុងពិសោធន៍នេះ សិស្សនឹងរៀនអំពីគំនិតនៃការផ្លាស់ប្តូរស្ថានភាពរាវនៅក្នុងការរចនា និងប្រើប្រាស់ថាមពលដែលមានដើម្បីបំលែងទឹកប្រៃទៅជាទឹកសាប។

Sience S
Technology T
Engineering E
Mathematics M

ដែលទាក់ទង

គោលដៅអភិវឌ្ឍន៍ប្រកបដោយនិរន្តរភាព

សេចក្តីផ្តើម។

ទឹកភាគច្រើននៅលើផ្ទៃផែនដីស្ថិតនៅក្នុងសមុទ្រ។ ទឹកសមុទ្រមានជាតិប្រៃពីព្រោះវាមានសារធាតុរ៉ែជាច្រើន រួមទាំងអំបិល។ សារពាង្គកាយជាច្រើនលូតលាស់ និងមានគុណយ៉ាងល្អនៅក្នុងទឹកអំបិល ប៉ុន្តែអ្នកខ្លះទៀតរស់នៅក្នុងបរិស្ថាននៃទឹកសាប។ មនុស្សត្រូវការទឹកសាប ច្រើនជាងទឹកអំបិល។ ទឹកសាបភាគច្រើនទទួលបានពីក្នុងដី ប៉ុន្តែមិនមែនដីទាំងអស់ដែលរមនុស្សរស់នៅសុទ្ធតែមានធនធានទឹកស្អាតនោះទេ។ តំបន់ក្បែរឆ្នេរសមុទ្រមានទឹកប្រៃច្រើនពីសមុទ្រ ប៉ុន្តែកម្រមានទឹកសាបណាស់។ តើយើងអាចប្រែក្លាយទឹកអំបិលទៅជាទឹកសាបបានទេ?
សកម្មភាពនេះនឹងផ្តោតលើដំណើរការដែលពាក់ព័ន្ធនឹងការបំលែងទឹកអំបិលទៅជាទឹកសាប។ នៅក្នុងការពិសោធន៍នេះនិស្សិតនឹងរៀនអំពីគំនិតនៃការផ្លាស់ប្តូរស្ថានភាពរាវនៅក្នុងការរចនា និងប្រើប្រាស់ថាមពលដើម្បីបំលែងទឹកប្រៃទៅជាទឹកសាប។

ចំណុចរំពុះនៃទឹកគឺ100អង្សាសេ។ ទោះជាយ៉ាងណាក៏ដោយនេះមិនមានន័យថាទឹកនឹងចាប់ផ្តើមហួតនៅ 100 អង្សារនោះទេ។ សូម្បីតែនៅសីតុណ្ហភាពក្រោម 100 អង្សា ដំណើរការនៃការហួតទឹកអាចកើតឡើង។ អំបិលត្រូវបានបំបែកចេញពីទឹកតាមរយៈការហួត។ នៅសីតុណ្ហភាពក្រោម 100អង្សារ អំបិលនឹងមិនហួតខ្លាំងទេ ព្រោះចំណុចរលាយនៃអំបិលគឺដល់ទៅ800អង្សារ។ ដូច្នេះទឹកហួតនៅក្រោម 100 អាចបំបែកទឹកចេញពីអំបិល។ ដើម្បីឱ្យទឹកពុះ អ្នកអាចប្រើភ្លើង ឬពន្លឺព្រះអាទិត្យ។ ចំហាយទឹក អាចត្រូវបានប្រមូលម្តងទៀតដោយបំលែងចំហាយទឹកទៅក្នុងទឹកតាមរយៈដំណើរការត្រជាក់កំឡុងពេលដែលចំហាយទឹកប៉ះនឹងផ្ទៃត្រជាក់ហើយបង្ហូរចូលក្នុងធុង។
ដំណើរការនេះត្រូវបានគេហៅថាទឹកបិត។

គោលបំណងសំខាន់ៗ។
  1. យល់ដឹងថាការឡើងកំដៅអាចផ្លាស់ប្តូរស្ថានភាពរបស់វត្ថុពីរាវទៅជាឧស្ម័ន។
  2. រយល់ដឹងថាកំណញើសកើតឡើងនៅពេលចំហាយទឹកប្រែជារាវតាមរយៈការត្រជាក់។
  3. យល់ដឹងថាទឹកនិងអំបិលអាចត្រូវបានបំបែកតាមរយៈការហួត។ អនុវត្តវិធីសាស្រ្តនៃការបំបែកទឹកអំបិលនៅក្នុងជីវិតប្រចាំថ្ងៃ។
សំណួរណែនាំ។
  1. តើយើងអាចធ្វើឱ្យទឹកអំបិលហួតបានយ៉ាងដូចម្តេច?
  2. តើអាចត្រង និងរក្សាទុកចំហាយទឹកបានដោយរបៀបណា?
  3. តើយើងអាចបញ្ចោញចំហាយទឹកម្តងទៀតយ៉ាងដូចម្តេច? ប្រើកំដៅ រឺត្រជាក់? ហេតុអ្វី?
  4. តើធ្វើដូចម្តេចដើម្បីសាងសង់សំណង់ដើម្បីកំដៅទឹកប្រៃ និងផ្ទុកចំហាយទឹកនៅក្នុងធុងផ្សេង?

វីដេអូ