ព័ត៌មាននិងព្រឹត្តិការណ៍ផ្សេងៗ
ត្រលប់ទៅទិដ្ឋភាពទូទៅ

ប៉ុស្តិ៍អប់រំចាប់ផ្តើមនៅប្រទេសមីយ៉ាន់ម៉ា

ខែ​មិថុនា 2, 2020

វិទ្យាស្ថាន Goethe-Institut និង GIZ បានសម្របសម្រួលការបង្កើតប៉ុស្តិ៍អប់រំមួយនៅក្នុងប្រទេសមីយ៉ាន់ម៉ាដោយសហការជាមួយក្រសួងអប់រំ។ ប៉ុស្តិ៍ដែលទើបបង្កើតថ្មីនេះបានចាប់ផ្តើមចាក់ផ្សាយនៅថ្ងៃទី30 ខែមេសា ឆ្នាំ2020 ។

កម្មវិធីវិទ្យាសាស្ត្រនិងបច្ចេកវិទ្យាប្រហែល 50 ម៉ោងពី Deutsche Welle ត្រូវបានផ្តល់អាជ្ញាប័ណ្ណនិងបកប្រែជាភាសាភូមាសម្រាប់ប៉ុស្តិ៍នេះ។ បុគ្គលិកនៃប៉ុស្តិ៍អប់រំក៏ត្រូវបានបណ្តុះបណ្តាលនៅក្នុងគ្រប់ផ្នែកទាំងអស់នៃការផលិតមាតិកាទូរទស្សន៍អប់រំតាមរយៈសិក្ខាសាលាជាបន្តបន្ទាប់។

លើសពីនេះទៀត ធនធានបង្រៀន STEM ជាង 100 ដែលត្រូវបានបង្កើតឡើងឲ្យត្រូវគ្នានឹងខ្សែភាពយន្តអប់រំនិងវេទិកាអប់រំឌីជីថល (ធនធានប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយ E-Channel មីយ៉ាន់ម៉ា ដែលមានតែភាសាភូមាប៉ុណ្ណោះ) ត្រូវបានបង្កើតឡើង ដែលក្នុងនោះ មាតិកាទាំងអស់អាចចូលទៅប្រើប្រាស់តាមអនឡាញដោយសេរី។

ព័ត៌មានបន្ថែម