ធនធាន

14 លទ្ធផល
កម្រិតមធ្យម។
SEADSTEM Rover Race Experiment Photo: © iStock freestylephoto
គម្រោង។
1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars
Loading...

ប្រណាំងRover

 • ដំណើរការវិស្វកម្ម។
 • កន្លែងទំនេរ
 • ផែនដីវិទ្យា
 • វិស្វកម្ម។
 • គណិតវិទ្យា។
 • រូបវិទ្យា។
កម្រិតមធ្យម។
SEADSTEM Easy Pressure Test Experiment Photo: © iStock Bet_Noire
ការពិសោធន៍។
1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars
Loading...

តេស្តសម្ពាធងាយ

 • ថាមពល
 • ដំណើរការវិស្វកម្ម។
 • ការស៊ើបអង្កេតវិទ្យាសាស្ត្រ
 • គីមីវិទ្យា។
 • វិស្វកម្ម។
 • រូបវិទ្យា។