វេទិកាឌីជីថលឌីជីថលអាស៊ីអាគ្នេយ៍។

ធនធាន

ធនធានចុងក្រោយ។

រៀងរាល់ខែ ធនធានចំនួនពីរ ត្រូវបានបន្ថែមទៅក្នុងកញ្ចប់ប្រមួលផ្តុំដែលនឹងបន្តរីកចម្រើនទៅអនាគត - ដូច្នេះសូមប្រាកដថាត្រលប់មកពិនិត្យមើលឱ្យបានទៀងទាត់!

គោលដៅអភិវឌ្ឍន៍ប្រកបដោយនិរន្តរភាព

គោលដៅអភិវឌ្ឍន៍ប្រកបដោយចីរភាពគឺជាប្លង់មេដើម្បីសម្រេចបាននូវអនាគតល្អប្រសើរ និងមាននិរន្តរភាពសម្រាប់មនុស្សគ្រប់គ្នា។

ច្រើនទៀត

របៀបប្រើវេទិកានេះ។

យើងជួយអ្នកឱ្យទទួលបានអត្ថប្រយោជន៍ច្រើនបំផុតពីវេទិការបស់យើង។

ចាប់ផ្តើម

សម្រង់។